17/10/2020

DISSABTE DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / II

Lectura primera Ef 1,15-23
Al Crist, Déu l'ha fet cap de tot
i l'ha donat a l'Església, que és el seu cos
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, ara que he sentit parlar de la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vosaltres, i us recordo en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d'una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; demanant-li també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l'heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l'eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d'entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l'altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l'ha fet cap de tot i l'ha donat a l'Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud.

Salm responsorial 8,2-3a.4-5.6-7 (R.: cf. 7)
Senyor, sobirà nostre, que n'és de gloriós,
el vostre nom per tota la terra!
La majestat que teniu dalt del cel,
els infants més petits ja la canten.

R. Heu fet el vostre Fill
rei de les coses que heu creat.

Quan miro el cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat,
jo dic: Què és l'home, perquè us en recordeu,
què és un mortal,
perquè li doneu autoritat? R.

Gairebé l'heu igualat als àngels,
l'heu coronat de glòria i de prestigi,
l'heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus. R.

Al·leluia Jo 15,26b.27a
L'Esperit de la veritat donarà testimoni de mi,
diu el Senyor,
i vosaltres també en donareu testimoni.

Evangeli Lc 12,8-12
A l'hora de parlar,
l'Esperit Sant us ensenyarà el que cal dir
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Us asseguro que a tothom que em reconegui davant els homes, el Fill de l'home el reconeixerà davant els àngels de Déu; en canvi tothom que em negui davant els homes serà negat davant els àngels de Déu. Els qui diguin alguna cosa contra el Fill de l'home, Déu està disposat a perdonar-los, però els qui injurien l'Esperit Sant, Déu no els perdonarà. Quan us portaran a les sinagogues, als magistrats o a les autoritats, no us preocupeu del que haureu de dir ni de com us defensareu: l'Esperit Sant us ensenyarà aleshores el que cal dir».