3 de juliol

SANT TOMÀS, APÒSTOL

FestaLectura primera Ef 2,19-22
Formeu un edifici construït
sobre el fonament dels apòstols
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i membres de la família de Déu. Formeu un edifici construït sobre el fonament dels apòstols i profetes que té el mateix Jesucrist per pedra angular. Sobre ell reposa tota la construcció, que es va alçant harmoniosament gràcies al Senyor i forma un temple consagrat. Per Jesucrist, també vosaltres heu entrat a formar part de l'edifici, on Déu resideix per la presència de l'Esperit.

Salm responsorial 116,1.2 (R.: Mc 16,15)
Lloeu el Senyor, tots els pobles,
glorifiqueu-lo totes les nacions.

R. Aneu, anuncieu l'evangeli per tot el món.

O bé:
Al·leluia.

El seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre. R.

Al·leluia Jo 20,29
Diu el Senyor:
Tomàs, perquè m'has vist has cregut?
Feliços els qui creuran sense haver vist.

Evangeli Jo 20,24-29
Senyor meu i Déu meu
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor». Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m'ho creuré pas».
Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient». Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!». Jesús li diu: «Perquè m'has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist».