Dia 11 de gener

o bé divendres després d'Epifania


Lectura primera 1Jo 5,5-13
L'Esperit, l'aigua i la sang
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut a complir la seva missió per l'aigua i per la sang; no per l'aigua solament, sinó per l'aigua i per la sang; i l'Esperit en dona testimoni, ja que l'Esperit és la veritat. Perquè són tres els qui donen testimoni: l'Esperit, l'aigua i la sang, i tots tres concorden.
El testimoniatge dels homes, tot i que nosaltres l'acceptem, no es pot comparar amb el de Déu. Doncs bé, el testimoni que donen aquests tres és el de Déu a favor del seu Fill. Els qui creuen en el Fill de Déu porten en ells mateixos aquest testimoni; els qui no creuen Déu el tenen per mentider, ja que no han cregut allò que Déu ha testificat a favor del seu Fill, és a dir, que Déu ens ha donat la vida eterna, i aquesta vida eterna està en el seu Fill. Els qui posseeixen el Fill de Déu posseeixen la vida, però els qui no posseeixen el Fill no la posseeixen. Us escric a vosaltres, que creieu en el nom del Fill de Déu, perquè sapigueu que posseïu la vida eterna.

Salm responsorial 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem.

O bé:
Al·leluia.

Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra
i la seva paraula corre de pressa,
no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions. R.

Al·leluia Mt 4,23
Jesús predicava la Bona Nova del Regne,
i guaria en el poble tota malaltia.

Evangeli Lc 5,12-16
A l'instant li desaparegué la lepra
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dia, Jesús es trobava en un poblet on hi havia un home ple de lepra. Aquest home, en veure Jesús, es prosternà amb el front fins a terra i el pregà dient-li: «Senyor, si voleu, em podeu purificar». Jesús el tocà amb la mà, tot dient: «Sí que ho vull: queda pur». I a l'instant li desaparegué la lepra. Després Jesús li manà que no ho digués a ningú. Sinó que anés a fer-se examinar pel sacerdot, que presentés una ofrena per la seva purificació, tal com Moisès havia ordenat, i que certifiqués així que ja era pur.
L'anomenada de Jesús s'estenia cada dia més, i venia molta gent per escoltar-lo i per fer-se curar els seus mals, però ell, quan podia, es retirava a llocs solitaris per pregar.