DIJOUS DE LA SETMANA I D'ADVENT


Lectura primera Is 26,1-6
Entrarà un poble just, que guarda la fidelitat
Lectura del llibre d'Isaïes
Aquell dia, al país de Judà, cantaran aquest càntic: «Tenim una ciutat fortificada, amb muralles i baluards que la salven. Obriu les portes i entrarà un poble just, que guarda la fidelitat i manté ferm el seu cor. Vós el guardeu en pau, perquè confia en vós.
Confieu sempre en el Senyor, que és la roca eterna. Ell abat els qui habiten dalt als cims, aplana fins a terra la ciutat inaccessible, l'ajeu a la pols, tothom la trepitja, hi passen els pobres i els humils».

Salm responsorial 117,1 i 8-9.19-21.25-27a (R.: 26a)
Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.
Més val emparar-se en el Senyor,
que posar confiança en els homes.
Més val emparar-se en el Senyor,
que fiar-se dels poderosos.

R. Beneït el qui ve en nom del Senyor.

O bé:
Al·leluia.

Obriu-me les portes dels justos;
entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
Gràcies, perquè vós m'heu escoltat
i heu vingut a salvar-me. R.

Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu: Que ell ens il·lumini. R.

Al·leluia Is 55,6
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar;
invoqueu-lo, ara que és a prop.

Evangeli Mt 7,21.24-27
Els qui compleixen la voluntat del Pare entraran al Regne del cel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No entrarà al Regne del cel tothom qui em diu: "Senyor, Senyor"; hi entraran només els qui compleixen la voluntat del meu Pare del cel.
Per això tothom qui escolta aquestes paraules meves i les compleix és com un home prudent que ha construït la seva casa sobre la roca. Quan venen les pluges, creix la riuada i el vent envesteix contra aquella casa, res no la fa caure, perquè té els fonaments sobre la roca.
Però tothom qui, després d'escoltar aquestes paraules meves, no les compleix és com un home sense seny que va construir la seva casa sobre la sorra. Quan vingueren les pluges, cresqué la riuada i el vent es llançà contra aquella casa, la casa s'ensorrà i no en quedà ni rastre».