DIJOUS DE LA SETMANA XV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Ex 3,13-20
Jo soc el qui soc. Jo-soc m'envia a vosaltres
Lectura del llibre de l'Èxode
En aquells dies, Moisès digué a Déu, que li parlava de la Bardissa estant: «Quan aniré a trobar els israelites i els diré: "El Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres", si ells em pregunten quin és el seu nom, què he de respondre?» Déu li contestà: «Jo soc el qui soc». I afegí: «Respon així als israelites: "Jo-soc m'envia a vosaltres"».
Déu digué encara a Moisès: «Digues això als israelites: "M'envia a vosaltres el Senyor, el Déu dels vostres pares, Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob. Aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em tindran present totes les generacions". Ves a reunir els ancians d'Israel i digue'ls: "El Senyor, el Déu dels nostres pares, Déu d'Abraham, de Isaac i de Jacob, se m'ha aparegut i m'ha dit: He vingut a visitar-vos i he vist com us oprimeixen a Egipte: Per això he decidit de treure-us d'aquesta situació humiliant i de portar-vos al país dels cananeus, dels hitites, dels amorreus, dels ferezeus, dels heveus i dels jebuseus, un país que regalima llet i mel". Ells et creuran, i aleshores aniràs amb ells a trobar el rei d'Egipte i li direu: "El Senyor, el Déu dels hebreus, ha vingut a trobar-nos: hauríem d'anar desert enllà, a una distància de tres dies de camí, per oferir víctimes al Senyor, el nostre Déu". Jo sé que el rei d'Egipte no us deixarà marxar fins que l'hi obligaré amb la força de la meva mà: la meva mà castigarà l'Egipte amb els prodigis que jo faré entre ells, i finalment us deixarà sortir».

Salm responsorial 104,1 i 5.8-9.24-25.26-27 (R.: 8a)
Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu les meravelles que ell obrà,
els seus prodigis i les seves decisions.

R. El Senyor recorda sempre l'aliança.

O bé:
Al·leluia.

Recorda sempre l'aliança,
la promesa feta per milers de generacions,
l'aliança pactada amb Abraham,
el jurament fet a Isaac. R.

El Senyor donà al seu poble una gran fecunditat,
i arribà a ser més nombrós que els enemics;
però canvià el cor dels egipcis,
que ja no estimaven el seu poble. R.

Envià Moisès, el seu servent,
i Aharon el seu elegit;
els donà poder de fer prodigis,
de fer miracles al país de Cam. R.

Al·leluia Mt 11,28
«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats;
jo us faré reposar», diu el Senyor.

Evangeli Mt 11,28-30
Jo soc benèvol i humil de cor
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué: «Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera».