DIJOUS DE LA SETMANA XXIX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 6,19-23
Ara, alliberats de l'esclavatge del pecat,
esteu al servei de Déu
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, us parlo amb comparacions humanes perquè m'entengueu: abans us havíeu posat al servei de la impuresa i de la injustícia, i portàveu així una vida allunyada del bé; ara poseu-vos al servei del bé i porteu una vida santa. Mentre éreu esclaus del pecat, no vivíeu al servei del bé. Però què en trèieu d'aquella vida? Ara us n'avergonyiu, perquè portava a la mort. En canvi ara, alliberats de l'esclavatge del pecat i posats al servei de Déu, en colliu el fruit d'una vida santa, que us portarà a la vida eterna. Perquè la paga del pecat és la mort, mentre que el do gratuït que Déu ens fa en Jesucrist, el nostre Senyor, és la vida per sempre.

Salm responsorial 1,1-2.3.4 i 6 (R.: 39,5a)
Feliç l'home
que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu al ròdol burleta dels descreguts.
Estima de cor la llei del Senyor,
la repassa meditant-la nit i dia.

R. Feliç l'home que té posada en el Senyor
la seva confiança.

Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dona fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge,
duu a bon terme tot el que emprèn. R.

No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables acaben malament. R.

Al·leluia Fl 3,8-9
Considero tot avantatge com a escòries
a canvi de guanyar Crist i veure'm incorporat a ell.

Evangeli Lc 12,49-53
No he vingut a portar la pau, sinó la divisió
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar! He de passar la prova d'un baptisme. Com em sento el cor oprimit fins que no l'hauré passada! Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió, el que he vingut a portar. Des d'ara dins una mateixa casa n'hi haurà cinc de dividits: Tres contra dos, i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare; la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare; la sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra».