DISSABTE DE LA SETMANA V DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1R 12,26-32;13,33-34
Jeroboam va fer dos vedells d'or
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, Jeroboam pensà: «El reialme podria retornar als descendents de David. Si el poble va a Jerusalem, per oferir víctimes en el temple del Senyor, es reconciliarà amb el seu amo, Roboam, el rei de Judà, i a mi, em mataran». Per això demanà consell, i decidí fer dos vedells d'or. En posà un a Betel i un altre a Dan, i digué al poble: «No aneu més a Jerusalem. Israel, aquí tens el teu Déu que et va fer pujar del país d'Egipte». Això creà en el poble d'Israel una situació de pecat. La gent acompanyà un dels vedells fins a Dan. Jeroboam hi construí un santuari i nomenà sacerdots una gent qualsevol, que no era dels levites. Instituí una festa d'aplec el mes vuitè, el dia quinzè del mes, semblant a la festa de Judà, i ell mateix pujà a l'altar. Igualment va fer a Betel, on oferí víctimes als vedells que ell havia fet. També hi nomenà sacerdots del santuari que ell havia dedicat.
Jeroboam no abandonà el mal camí que havia emprès, sinó que nomenà encara d'altres sacerdots d'aquells santuaris, presos d'entre la gent qualsevol del poble. A tots els qui ho volien, els consagrava sacerdots d'aquells santuaris. Això creà en la casa reial de Jeroboam una situació de pecat, que la portà a desaparèixer de la terra sense deixar rastre.

Salm responsorial 105,6-7a.19-20.21-22 (R.: 4a)
Hem pecat igual que els nostres pares,
som culpables, hem estat infidels.
Els nostres pares a l'Egipte
no van comprendre els vostres prodigis.

R. Per l'amor que teniu al vostre poble,
recordeu-vos de nosaltres, Senyor.

A l'Horeb van fer una imatge de vedell;
abandonaren Déu, la seva glòria,
per adorar un ídol de fosa,
l'estàtua d'un animal que viu de l'herba. R.

Van oblidar Déu, que els havia salvats,
que havia fet prodigis a l'Egipte,
meravelles a la terra de Cam,
obres admirables al pas del Mar Roig. R.

Al·leluia Mt 4,4b
L'home no viu només de pa;
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

Evangeli Mc 8,1-10
La gent en menjà tant com volgué
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquells dies, hi havia molta gent amb Jesús i no tenien res per menjar. Jesús cridà els seus deixebles i els digué: «Tinc compassió d'aquesta gent. Fa tres dies que no es mouen d'aquí i no tenen res per menjar. Si els deixo anar dejuns a casa seva, es quedaran pel camí sense forces; alguns d'ells viuen lluny d'aquí». Els deixebles respongueren: «D'on traurem el pa que cal per alimentar-los? Som en un lloc despoblat». Jesús els pregunta: «Quants pans teniu?» Li responen: «Set».
Jesús ordenà que la gent s'assegués a terra, prengué els set pans, digué l'acció de gràcies, els partí i en donava els trossos als deixebles perquè els servissin a la gent. Tenien també uns quants peixets, i Jesús, després de beneir-los, digué que també els servissin. La gent en menjà tant com volgué, i després recolliren set senalles de les sobres. N'havien menjat unes quatre mil persones. Després Jesús acomiadà tothom, s'embarcà i anà amb els deixebles a la regió de Dalmanuta.