DISSABTE DINS L'OCTAVA DE PASQUA


Lectura primera Fets 4,13-21
No podem deixar de dir el que hem vist i sentit
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, veient el sanedrí amb quina valentia s'explicaven Pere i Joan, que eren homes del poble i sense lletres, en quedaven estranyats. D'altra banda, sabien prou que havien estat amb Jesús. Però veient amb ells aquell home curat, no podien replicar-los res.
Aleshores els van fer sortir de la presència del sanedrí per deliberar. Preguntaven: «Què en fem, d'aquests homes? El miracle és evident: tot Jerusalem ho sap i no ho podem negar. Mirem, però, que no s'escampi més entre el poble; els amenaçarem ben fort que no parlin mai més a ningú d'aquest Jesús». Els van cridar, doncs, i els van ordenar que no parlessin o ensenyessin res en absolut sobre Jesús. Pere i Joan respongueren: «Penseu vosaltres mateixos si davant Déu fora just que us obeíssim a vosaltres més que no pas a ell. Nosaltres no podem deixar de dir el que hem vist i sentit». Tanmateix els van deixar en llibertat, tot repetint-los l'amenaça. En realitat no trobaven la manera de castigar-los per por del poble, ja que tothom lloava Déu per la curació d'aquell invàlid.

Salm responsorial 117,1 i 14-15.16ab-18.19-21 (R.: 21a)
Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.
Escolteu crits de festa i de victòria
al campament dels justos.

R. Gràcies, Senyor, perquè vós m'heu escoltat.

O bé:
Al·leluia.

«La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica».
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.
Els càstigs del Senyor han estat severs,
però no m'ha abandonat a la mort. R.

Obriu-me les portes dels justos;
entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
Gràcies, perquè vós m'heu escoltat
i heu vingut a salvar-me. R.

Al·leluia Salm 117,24
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo.

Evangeli Mc 16,9-15
Aneu, anuncieu l'evangeli per tot el món
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
El diumenge, de bon matí, Jesús ressuscitat s'aparegué primer a Maria Magdalena, que ell havia alliberat de set dimonis. Maria ho anà a comunicar als qui havien conviscut amb Jesús, i que ara ploraven la seva mort. I quan els digué que Jesús vivia i que l'havia vist, no la van creure. Després s'aparegué com un desconegut a dos que anaven a una casa de pagès. Ells, aleshores, se'n tornaren per comunicar-ho als altres, però tampoc no els van creure. Finalment, mentre eren a taula, Jesús s'aparegué als onze i els va retreure la falta de fe i la duresa de cor, ja que no havien cregut els qui l'havien vist ressuscitat. I els digué: «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l'evangeli».