26 d'abril

SANT ISIDOR, BISBE I DOCTOR DE L'ESGLÉSIA

FestaLectura primera Sir 39,8-15; Sir grec 39,6-11
La seva saviesa n'instruirà molts
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Si el gran Senyor ho vol així, un esperit d'intel·ligència omplirà el qui es dedica a estudiar la Llei de l'Altíssim; ell abocarà com una pluja les paraules de saviesa i en la pregària donarà gràcies al Senyor. Encertarà el sentit dels consells i dels proverbis, en descobrirà tot el secret. Farà conèixer la doctrina que ell ha après i es gloriarà de la Llei que dona vida. La seva saviesa n'instruirà molts, i no oblidaran mai el seu bon nom. El seu record no desapareixerà, d'una generació a l'altra es mantindrà la seva anomenada. El poble reunit parlarà de la seva saviesa, i en dies d'aplec tothom el lloarà. Si es dona de cor a l'estudi de la Llei, molts lloaran el seu nom, però si l'abandona, seran pocs els qui el lloaran.

En temps pasqual:

Lectura primera 1C 1,1-10
Que la vostra fe es fonamenti en el poder de Déu
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, quan vaig venir a vosaltres no us vaig anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de l'eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i tremolós. En tot allò que us deia i us predicava no hi entraven paraules que s'imposessin per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l'Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.
Als qui tenen una fe prou madura, sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és del món present ni dels dirigents, que estan a punt de ser destituïts, sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s'ha proposat, amagada fins ara, però que abans de tots els temps Déu ja tenia decidida, perquè sigui la nostra glòria. Cap dels dirigents del món present no l'havia coneguda, perquè, si l'haguessin coneguda, mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la glòria. Però, tal com diu l'Escriptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l'home somniava això que Déu té preparat per als qui l'estimen», però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat per obra de l'Esperit, ja que l'Esperit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.

Salm responsorial 118,99-100.101-102.103-104 (R.: 105)
Soc més instruït que tots els mestres,
de tant que medito el vostre pacte.
La guarda dels preceptes
em fa més assenyat que els ancians.

R. La vostra promesa fa llum als meus passos,
és la claror que m'il·lumina el camí.

No deixo anar els meus peus pel camí del mal,
vull viure atent a les vostres paraules.
No he defugit les vostres decisions,
vós me les heu ensenyades. R.

Quina dolçor les vostres promeses!
Quan les repeteixo, són més bones que la mel.
El seny em ve dels vostres preceptes,
per això m'aparto dels camins enganyosos. R.

Al·leluia Mt 5,16
La vostra llum ha de resplendir davant la gent.
Llavors, en veure el bé que heu obrat,
glorificaran el vostre Pare del cel.

Evangeli Mt 5,13-16
Vosaltres sou la llum del món
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi.
Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d'una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel».