Dia 6 de gener

Quan l'Epifania se celebra el diumenge que cau els dies 7 o 8 de gener


Lectura primera 1Jo 5,5-13
L'Esperit, l'aigua i la sang
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut a complir la seva missió per l'aigua i per la sang; no per l'aigua solament, sinó per l'aigua i per la sang, i l'Esperit en dona testimoni, ja que l'Esperit és la veritat. Perquè són tres els qui donen testimoni: l'Esperit, l'aigua i la sang, i tots tres concorden.
El testimoniatge dels homes, tot i que nosaltres l'acceptem, no es pot comparar amb el de Déu. Doncs bé, el testimoni que donen aquests tres és el de Déu a favor del seu Fill. Els qui creuen en el Fill de Déu porten en ells mateixos aquest testimoni; els qui no creuen Déu el tenen per mentider, ja que no han cregut allò que Déu ha testificat a favor del seu Fill, és a dir, que Déu ens ha donat la vida eterna, i aquesta vida eterna està en el seu Fill. Els qui posseeixen el Fill de Déu posseeixen la vida, però els qui no posseeixen el Fill no la posseeixen. Us escric això a vosaltres, que creieu en el nom del Fill de Déu, perquè sapigueu que posseïu la vida eterna.

Salm responsorial 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem.

Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra
i la seva paraula corre de pressa,
no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions. R.

Al·leluia Cf. Mc 9,6
El cel s'esquinçà, i es va sentir la veu del Pare:
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, escolteu-lo».

Evangeli Mc 1,7-11
Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no soc digne ni d'ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l'Esperit Sant». Per aquells dies Jesús vingué des de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A l'instant, quan sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell, i es va sentir una veu des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m'he complagut».

O bé:

Evangeli Lc 3,23-38
Genealogia de Jesús, el Messies, fill d'Adam, fill de Déu
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, quan Jesús començà, tenia uns trenta anys. El tenien per fill de Josep, que era fill d'Elí, fill de Matat, fill de Leví, fill de Melquí, fill de Jannai, fill de Josep, fill de Mataties, fill d'Amós, fill de Nahum, fill d'Eslí, fill de Nagai, fill de Maat, fill de Mataties, fill de Semeín, fill de Josec, fill de Jodà, fill de Johanan, fill de Resà, fill de Zorobabel, fill de Salatiel, fill de Nerí, fill de Melquí, fill d'Addí, fill de Cosam, fill d'Elmadam, fill d'Er, fill de Jesús, fill d'Elièzer, fill de Jorim, fill de Matat, fill de Leví, fill de Simeó, fill de Judà, fill de Jonam, fill d'Eljaquim, fill de Meleà, fill de Mennà, fill de Matatà, fill de Natan, fill de David, fill de Jesè, fill d'Obed, fill de Bóoz, fill de Salé, fill de Nahason, fill d'Amminadab, fill d'Admín, fill d'Arní, fill d'Hesron, fill de Fares, fill de Judà, fill de Jacob, fill d'Isaac, fill d'Abraham, fill de Taré, fill de Nahor, fill de Serug, fill de Ragau, fill de Fàleg, fill d'Éber, fill de Salé, fill de Cainan, fill d'Arfaxad, fill de Sem, fill de Noè, fill de Làmec, fill de Matusalé, fill d'Henoc, fill de Jàred, fill de Mahalaleel, fill de Cainan, fill d'Enós, fill de Set, fill d'Adam, fill de Déu.