DIJOUS DE LA SETMANA XXIX DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ef 3,14-21
Fermament arrelats i fonamentats en l'amor,
arribareu a la plenitud de Déu
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, m'agenollo davant el Pare, de qui rep el nom tota família, tant en el cel com en la terra, i li prego que, pel tresor gloriós del seu poder, consolidi amb la força del seu Esperit allò que sou en el vostre interior: que el Crist habiti per la fe en els vostres cors, que visqueu fermament arrelats i fonamentats en l'amor, i així pugueu comprendre, amb tot el poble sant, que n'és, d'ample, llarg, alt i profund, l'amor del Crist; vull dir que arribeu a conèixer la immensitat d'aquest amor, que sobrepassa tot coneixement. Així arribareu a la plenitud del creixement, que és la plenitud de Déu.
Glòria a Déu que, amb la força poderosa que ens comunica, pot fer infinitament més que tot el que demanem i som capaços d'entendre. Glòria a ell en l'Església i en Jesucrist, de generació en generació per sempre més. Amén.

Salm responsorial 32,1-2.4-5.11-12.18-19 (R.: 5b)
Justos, aclameu el Senyor,
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l'arpa els vostres cants.

R. La terra és plena de l'amor del Senyor.

La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R.

Els plans del Senyor persisteixen,
manté sempre els propòsits del seu cor.
Feliç la nació que té el Senyor per Déu,
feliç el poble
que ell s'ha escollit per heretat. R.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,
els qui esperen en l'amor que els té;
ell els allibera de la mort,
i els retorna en temps de fam. R.

Al·leluia Fl 3,8-9
Considero tot avantatge com a escòries
a canvi de guanyar Crist i veure'm incorporat a ell.

Evangeli Lc 12,49-53
No he vingut a portar la pau, sinó la divisió
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar! He de passar la prova d'un baptisme. Com em sento el cor oprimit fins que no l'hauré passada! Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió, el que he vingut a portar. Des d'ara dins una mateixa casa n'hi haurà cinc de dividits: Tres contra dos, i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare; la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare; la sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra».