DILLUNS DE LA SETMANA IX DURANT L'ANY / II


Lectura primera 2Pe 1,2-7
Ens han vingut béns d'un valor inestimable,
ja que ens fan participar de la naturalesa divina
Lectura de la segona carta de sant Pere
Estimats: Us desitjo que el coneixement cada dia més ple de Déu i de Jesús, el nostre Senyor, us porti un augment de gràcia i de pau. El seu poder diví ens ha donat tot el que cal per a obtenir la pietat i la vida veritable, i ens ha fet conèixer aquell que ens ha cridat amb tota la força del seu poder gloriós. D'aquest poder ens han vingut els béns promesos, béns d'un valor inestimable, ja que ens fan participar de la naturalesa divina i ens fan escapar de la mort que la dolenteria havia introduït al món. Pensant en això, procureu amb tota sol·licitud que la vostra fe vagi acompanyada d'una vida virtuosa, de la temprança, del coneixement, d'una paciència constant, de la pietat amb Déu, de l'estimació i de l'amor pels germans.

Salm responsorial 90,1-2.14-15a.15b-16 (R.: 2b)
Tu que vius a recer de l'Altíssim
i passes la nit a l'ombra del Totpoderós,
digues al Senyor:
«Sou la muralla on m'emparo,
el meu Déu en qui confio».

R. Déu meu, en vós confio.

«Ja que ell s'ha fet tan meu, jo el salvaré,
el protegiré perquè coneix el meu nom.
Sempre que m'invoqui, l'escoltaré». R.

«Estaré vora d'ell en els perills,
el salvaré i l’ompliré de glòria;
saciaré el seu desig de llarga vida,
i fruirà de la meva salvació». R.

Al·leluia Cf. Ap 1,5ac
Jesucrist, testimoni fidel,
el primer ressuscitat d'entre els morts;
vós ens heu estimat i ens heu alliberat
dels nostres pecats amb la vostra sang.

Evangeli Mc 12,1-12
Agafaren el fill únic i el tragueren fora de la vinya
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots, als mestres de la llei i als notables del poble aquesta paràbola:
«Un home plantà una vinya, l'envoltà d'una tanca, hi cavà un cup, hi construí una torre de guàrdia, hi deixà uns vinyaters que la cultivessin i se n'anà del país. Al seu temps envià un dels seus homes per cobrar dels vinyaters la part que li corresponia de la collita, però ells el van agafar, li van pegar i el van fer marxar amb les mans buides. Llavors hi envià un altre dels seus homes, però també aquest el van ultratjar i van malferir-lo. N'envià encara un altre, i el van matar, i així van fer amb molts altres: a uns els maltractaven, a d'altres els mataven. Tenia encara el seu fill únic, i els l'envià en darrer lloc pensant que almenys el fill el respectarien. Però ells, en veure'l, es digueren: "Aquest és l'hereu: matem-lo, i l'heretat serà nostra". I l'agafaren, el mataren i el tragueren fora de la vinya. Què farà l'amo de la vinya? Vindrà, farà matar els vinyaters i donarà la vinya a uns altres. No heu llegit allò que diu l'Escriptura: "La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen?"»
Ells comprengueren que Jesús amb aquella paràbola es referia a ells, i volien agafar-lo, però no es van atrevir per por del poble. Aleshores el van deixar i se n'anaren.