DILLUNS DE LA SETMANA XI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 2C 6,1-10
Ens hem d'acreditar en totes les situacions com a servidors de Déu
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, us exhortem, com a col·laboradors de Déu: No malverseu la gràcia que n'heu rebut. Recordeu que ell ha dit: «T'he escoltat a l'hora favorable, t'he ajudat el dia de la salvació». Ara és l'hora favorable, ara és el dia de la salvació.
No hem de donar mai cap motiu d'escàndol a ningú, ni hem de fer malveure la missió que Déu ens ha confiat. Més aviat ens hem d'acreditar en totes les situacions com a servidors de Déu, sofrint amb molta constància la dissort, les angúnies, les contrarietats, les bastonades, les presons, els avalots, les fatigues, l'insomni, la manca d'aliment; en nosaltres ha de resplendir l'honestedat, el coneixement, la paciència, la bondat, la presència de l'Esperit Sant, l'amor sincer; pel missatge de veritat que anunciem, pel poder que Déu ens ha donat, hem de brandar amb la dreta i amb l'esquerra les armes de la justícia; pot ser que ens veiem honrats o deshonrats, que uns parlin bé de nosaltres, i d'altres en parlin malament, que ens tinguin per impostors, quan diem la veritat, que ens tinguin per desconeguts, quan som prou coneguts; sembla que morim, quan de fet vivim més profundament; ens han condemnat a diverses penes, però encara no ens han executat, en les nostres tristeses, sempre estem contents, enmig de la pobresa, n'enriquim molts, sense tenir res, som amos de tot.

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R.

Al·leluia Salm 118,105
La vostra promesa fa llum als meus passos,
és la claror que m'il·lumina el camí.

Evangeli Mt 5,38-42
Jo us dic: No us hi torneu, contra els qui us fan mal
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que van dir: "Ull per ull, dent per dent". Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l'altra. Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit, dona-li també el mantell. Si algú t'obliga a portar una càrrega un quart d'hora de camí, porta-li mitja hora. Dona a tothom qui et demani, no et desentenguis del qui et vol manllevar».