DIMARTS DE LA SETMANA XII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 13,2.5-18
Som germans, i no vull que hi hagi discussions entre tu i jo
Lectura del llibre del Gènesi
Abram era molt ric: tenia molts ramats i molta plata i or. Lot, que anava amb ell, també tenia ramats d'ovelles i de vaques i força tendes. El país no bastava per a tots dos, tenien massa béns perquè poguessin estar junts i per això els pastors d'Abram i els de Lot començaren a barallar-se. En aquell temps el país estava en mans dels cananeus i dels jebuseus. Abram, en veure aquestes disputes, digué a Lot: «Som germans, i no vull que hi hagi discussions entre tu i jo, o entre els teus pastors i els meus. Ves allà on vulguis, però separem-nos. Si tu vas a l'esquerra, jo aniré a la dreta, si tu vas a la dreta, jo aniré a l'esquerra». Lot donà una mirada al voltant seu i veié ben regada la plana baixa del Jordà, tal com era abans que el Senyor destruís les ciutats de Sodoma i Gomorra: tota ella semblava el paradís del Senyor o les terres d'Egipte arribant a Tanis. Lot escollí la plana baixa del Jordà i se n'anà cap a l'orient; així se separaren l'un de l'altre. Abram es quedà al país de Canaan i Lot a les ciutats de la plana: aixecà el campament i se n'anà a Sodoma. Als ulls del Senyor, la gent d'aquella ciutat era molt depravada i pecadora.
Després que Lot s'hagué separat, el Senyor digué a Abram: «Des del lloc on ets, guaita al nord i al sud, a l'est i a l'oest: Tot el país que veus te'l donaré per sempre a tu i a la teva descendència. Multiplicaré els teus descendents com grans de pols: Només els podria comptar el qui comptés els grans de pols de la terra. Ves, recorre el país d'un cap a l'altre: jo te'l donaré». Abram aixecà el campament i, arribant prop d'Hebron, a l'alzinar de Mambré, s'hi quedà i dedicà al Senyor un altar en aquell indret.

Salm responsorial 14,1a i 2-3a.3bc-4ab.5 (R.: 1a)
Senyor, qui podrà estar-se a casa vostra?
El qui obra honradament
i practica la justícia,
diu la veritat tal com la pensa;
quan parla no escampa calúmnies.

R. Senyor, qui podrà estar-se a casa vostra?

El qui mai no fa mal al proïsme,
ni carrega a ningú res infamant,
compten poc als seus ulls els descreguts,
honora i aprecia els fidels del Senyor. R.

El qui no fia els seus diners a interès,
ni es ven per condemnar cap innocent.
El qui obra així mai no caurà. R.

Al·leluia Jo 8,12
Diu el Senyor:
«Jo soc la llum del món;
el qui em segueix tindrà la llum de la vida».

Evangeli Mt 7,6.12-14
Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No doneu als gossos carn oferta en sacrifici, ni tireu perles als porcs perquè les trepitjaran, i encara es giraran per mossegar-vos. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin. Això és el que manen els llibres de la Llei i dels Profetes. Entreu per la porta estreta. La porta de la perdició és ampla i el camí és espaiós: per això molts hi entren. Però la porta de la vida és petita, i el camí, estret: per això pocs hi troben».