DIMARTS DE LA SETMANA XXIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Col 2,6-15
Déu us donà la vida juntament amb el Crist,
després de perdonar-vos generosament totes les culpes
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, vosaltres heu cregut en Jesucrist, el Senyor: viviu, doncs, en ell. Manteniu-vos arrelats en ell, edificats sobre aquest fonament, sòlids en la fe que us van ensenyar. I no us canseu de donar gràcies a Déu. Mireu que ningú no us enlluerni amb el miratge d'una saviesa més elevada. Són tradicions humanes, fonamentades en valors del món i no en Crist. En ell hi ha realment present tota la plenitud de la divinitat, i vosaltres heu arribat en ell a la plenitud. Ell és cap de tots els poders invisibles que governen el món. En ell heu estat com circumcidats, no amb una circumcisió feta per mà d'homes, sinó amb la circumcisió de Crist, que us despulla de les inclinacions dolentes del vostre cos.
Pel baptisme fóreu sepultats amb Crist, i amb ell també vau ressuscitar, perquè heu cregut en el poder de Déu que el va ressuscitar d'entre els morts. Vosaltres éreu morts per les vostres culpes i perquè vivíeu com incircumcisos, però Déu us donà la vida juntament amb el Crist, després de perdonar-vos generosament totes les culpes i de cancel·lar el compte desfavorable on constava el nostre deute amb les prescripcions de la Llei; Déu retirà aquest document i el clavà a la creu. Així desarmà els poders que governaven el món i els exposà públicament a les mirades de tothom enduent-se'ls presoners en el seu seguici triomfal.

Salm responsorial 144,1-2.8-9.10-11 (R.: 9a)
Us exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el vostre nom per sempre.
Us beneiré dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.

R. El Senyor és bo per a tothom.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l'amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement
tot el que ell ha creat. R.

Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència. R.

Al·leluia Jo 15,16
Soc jo qui us he escollit del món
per confiar-vos la missió d'anar pertot arreu i donar fruit,
i el vostre fruit perdurarà.

Evangeli Lc 6,12-19
Passà tota la nit pregant Déu.
Després n'elegí dotze i els donà el nom d'apòstols
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i passà tota la nit pregant Déu. Quan es va fer de dia, cridà els seus deixebles, n'elegí dotze i els donà el nom d'apòstols. Eren Simó, que ell anomenà també Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume d'Alfeu, Simó, anomenat Zelota, Judes de Jaume i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.
Després Jesús amb els deixebles baixà de la muntanya i s'aturà en un indret pla on hi havia molts dels seus seguidors i una gentada del poble, que havia vingut de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se curar de les seves malalties. També alliberava els qui eren importunats pels esperits malignes. Tota la gent el volia tocar, perquè sortia d'ell un poder que curava tothom.