DIMARTS DE LA SETMANA XXXII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Tt 2,1-8.11-14
Visquem una vida de pietat
mentre esperem que es compleixi feliçment
la nostra esperança,
que es manifesti la glòria de Jesucrist, Déu i salvador nostre
Lectura de la carta de sant Pau a Titus
Estimat, que tot el que dius estigui d'acord amb les exigències de l'ensenyança sana. Digues als de més edat que siguin sobris, respectables, assenyats, forts en la fe, en l'amor, en la constància. A les dones d'edat, digue'ls que es comportin dignament: que no siguin murmuradores, ni s'avesin a beure massa; que siguin bones conselleres, capaces d'ajudar les més joves a estimar el marit i els fills, a ser assenyades, castes, diligents en la feina de casa, bones, submises al seu marit; així no donaran a ningú motiu de malparlar de la paraula de Déu. Recomana també als joves que tinguin seny. Dona bon exemple en tot: quan ensenyes, evita qualsevol desviació o manca de dignitat i dona doctrina sana, que ningú no pugui desaprovar. Així els qui en són contraris, no podent dir res de mal de nosaltres, quedaran avergonyits.
S'ha revelat l'amor de Déu, que vol salvar tots els homes, i ens ensenya que abandonem la impietat i els desigs mundans, per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, mentre esperem que es compleixi feliçment la nostra esperança, que es manifesti la glòria de Jesucrist, Déu gran i salvador nostre. Ell s'entregà a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de l'esclavatge de les culpes, deixar-nos nets i fer de nosaltres un poble ben seu, apassionat per fer el bé.

Salm responsorial 36,3-4.18 i 23.27 i 29 (R.: 39a)
Confia en el Senyor, fes el bé,
i viuràs segur en el seu país.
Sigui el Senyor la teva delícia,
i et donarà el que desitja el teu cor.

R. És el Senyor qui salva els justos.

El Senyor vetlla per la vida dels honrats,
posseiran eternament la seva herència.
Els passos de l'home són do del Senyor,
que vetlla per ell i l'assegura pel camí. R.

Decanta't del mal i fes el bé,
i tindràs una casa per sempre;
els justos posseiran el país,
hi habitaran per sempre més. R.

Al·leluia Jo 14,23
Qui m'estima farà cas de les meves paraules;
el meu Pare l'estimarà, i vindrem a fer estada en ell.

Evangeli Lc 17,7-10
Som servents sense cap mèrit:
no hem fet altra cosa que complir el nostre deure
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el Senyor digué: «Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del camp li dieu mai que entri de seguida i segui a taula? No li dieu, més aviat, que prepari el sopar, que estigui a punt de servir-vos mentre mengeu i beveu, i que ell menjarà i beurà després? I quan l'esclau ha complert aquestes ordres, qui ho agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: "Som servents sense cap mèrit: no hem fet altra cosa que complir el nostre deure"».