DIMECRES DE LA SETMANA XII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 2R 22,8-13;23,1-3
El rei ordenà que llegissin al poble tot el llibre de l'aliança
trobat en el temple del Senyor, i renovà l'aliança davant el Senyor
Lectura del segon llibre dels Reis
En aquells dies, Helquies, el gran sacerdot, digué a Safan, secretari de la cort reial: «He trobat en el temple el llibre de la Llei». I li donà el llibre. Safan el va llegir. Després anà a trobar el rei per dir-li que ja havia fet el recompte dels diners recaptats al temple i els havia donat als encarregats de les obres del temple del Senyor. També li anuncià que el sacerdot Helquies li havia donat un llibre, i el llegí a la presència del rei.
Quan el rei sentí tot el que deia el llibre, s'esquinçà els vestits. Després cridà el sacerdot Helquies, Ahicam, fill de Safan, Acobor, fill de Miquees, el secretari Safan i Asaïes, un dels seus ministres, i els digué: «Aneu a consultar el Senyor per mi, pel meu poble i per tot el país de Judà: després de sentir la lectura d'aquest llibre que heu trobat, veig que ha de ser molt gran la indignació del Senyor contra nosaltres, perquè els nostres pares no han fet cas del que deia aquest llibre ni han complert el que hi ha escrit».
Llavors el rei convocà tots els notables de Judà i Jerusalem i pujà al temple del Senyor amb els principals de Judà, els qui residien a Jerusalem, els sacerdots, els profetes i tot el poble, petits i grans, i ordenà que els llegissin tot el llibre de l'aliança trobat en el temple del Senyor. El rei, dret sobre una estrada, renovà l'aliança i es comprometé davant el Senyor a ser-li fidel i a complir els seus manaments, les seves prescripcions, els seus decrets amb tot el cor i amb tota l'anima, i a mantenir les clàusules de l'aliança tal com constaven en el llibre. I tot el poble es comprometé a ser fidel a l'aliança.

Salm responsorial 118,33.34.35.36.37.40 (R.: 33a)
Mostreu-me, Senyor, el camí dels vostres decrets,
que el vull seguir fins al final.

R. Mostreu-me, Senyor, el camí dels vostres decrets.

Feu-me entendre la vostra llei,
que la vull guardar amb tot el cor. R.

Guieu-me pel camí dels manaments,
que jo me l'estimo de debò. R.

Inclineu el meu cor al vostre pacte,
feu que no em deixi subornar. R.

Aparteu els meus ulls dels qui són no-res;
és el vostre camí el que em donarà la vida. R.

Mireu com estimo els vostres preceptes,
doneu-me la vida, vós que sou just. R.

Al·leluia Jo 15,4a.5b
Estigueu en mi, i jo en vosaltres,
diu el Senyor:
Qui està en mi dona molt de fruit.

Evangeli Mt 7,15-20
Els coneixereu pels seus fruits
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Guardeu-vos dels falsos profetes. Venen disfressats d'ovella, però de fet són llops afamats. Els coneixereu pels seus fruits. Heu vist mai que, dels cards, en cullin raïms, o, dels arços, en cullin figues? Els arbres bons donen fruits bons i els arbres dolents, els donen dolents. Un arbre bo no dona fruits dolents, i un de dolent, no en dona de bons. I ja sabeu que quan un arbre no dona bons fruits, el tallen i el llencen al foc. Per tant, els coneixereu pels seus fruits».