DISSABTE DE LA SETMANA VI DE PASQUA


Lectura primera Fets 18,23-28
Apol·ló defensava amb l'Escriptura
a la mà que Jesús és el Messies
Lectura dels Fets dels Apòstols
Pau, després d'haver-se estat un temps a Antioquia, se n'anà a recórrer successivament la regió de Galàcia i de Frígia per enfortir tots els creients. Apol·ló, un jueu d'origen alexandrí, que parlava molt bé i coneixia molt les Escriptures, va arribar a Efes. L'havien iniciat en el camí del Senyor, i parlava fervorosament sobre Jesús i s'explicava amb tota exactitud, encara que l'únic baptisme que coneixia era el de Joan. Apol·ló, doncs, començà a parlar sense por a la sinagoga. Priscil·la i Aquila, que el van sentir, el van cridar després amb ells per exposar-li millor el camí de Déu. I com que ell pensava anar-se'n a Acaia, els germans van encoratjar-l'hi, i escriviren als creients que l'acollissin. I realment, en arribar a l'Acaia, va fer molt de bé als creients amb la gràcia que Déu li havia donat, perquè públicament refutava els jueus amb energia, i defensava amb l'Escriptura a la mà que Jesús és el Messies.

Salm responsorial 46,2-3.8-9.10 (R.: 8a)
Aplaudiu pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l'Altíssim, el terrible,
rei de reis a tot el món.

R. Déu és rei de tot el món.

O bé:
Al·leluia.

Déu és rei de tot el món,
canteu a Déu un himne.
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat. R.

Els prínceps dels pobles s'uneixen
al poble del Déu d'Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra,
són d'ell, que és sobirà de tots. R.

Al·leluia Jo 16,28
He sortit del Pare per venir al món;
ara deixo el món i me'n torno al Pare.

Evangeli Jo 16,23b-28
El Pare us estima, a tots els qui m'estimeu i creieu
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Us ho dic amb tota veritat: El meu Pare us concedirà tot allò que li demanareu, si ho feu en el meu nom. Fins ara no demanàveu res en el meu nom; feu-ho en el meu nom i rebreu allò que demaneu, i en tindreu una alegria plena. Fins ara us parlava veladament, però en endavant ja no us parlaré així del Pare, sinó que us l'anunciaré amb tota claredat. Aquell dia demanareu en el meu nom, i no us dic que pregaré al Pare per vosaltres, perquè el Pare mateix us estima, a tots els qui m'estimeu i creieu que jo vinc de Déu. He sortit del Pare per venir al món; ara deixo el món i me'n torno al Pare».