DIUMENGE VII DE PASQUA / Cicle A

Als llocs on s'ha celebrat l'Ascensió el dijous anterior.


Lectura primera Fets 1,12-14
Tots, unànimement,
assistien a les hores de pregària amb Maria, la mare de Jesús
Lectura dels Fets dels Apòstols
Després de veure com Jesús era endut al cel, els apòstols se'n tornaren a Jerusalem des de la muntanya de les Oliveres, que és vora mateix de Jerusalem, a la distància que era permès de recórrer durant el repòs del dissabte. Entraren a la ciutat i pujaren a la sala on s'allotjaven. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume fill de d'Alfeu, Simó, el Zelador, i Judes fill de Jaume. Tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de pregària, amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els germans d'ell.

Salm 26,1.4.7-8a (R.: 13)
El Senyor m'il·lumina i em salva,
qui em pot fer por?
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida
qui em pot esfereir?

R. N'estic cert, fruiré en el país de la vida
de la bondat que em té el Senyor.

O bé: Al·leluia.

Una cosa he demanat al Senyor,
i la desitjo amb tota l'ànima:
poder viure a la casa del Senyor
tots els dies de la vida,
per fruir-hi de l'estima del Senyor
i vetllar pel seu temple. R.

Escolteu el meu clam, Senyor,
compadiu-vos de mi, responeu-me.
De part vostra, el cor em diu:
«Busqueu la meva presència!» R.

Lectura segona 1Pe 4,13-16
Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians
Lectura de la primera carta de sant Pere
Estimats, alegreu-vos de poder compartir els sofriments del Crist: també el dia que es revelarà la seva glòria, desbordareu d'alegria. Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians: vol dir que l'Esperit de la glòria, que és l'Esperit de Déu, reposa sobre vosaltres. Que mai cap de vosaltres no hagi de sofrir per criminal, lladre, malfactor, o per violar els drets dels altres; però si algú ha de sofrir perquè és cristià, que no s'avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu perquè pot portar aquest nom.

Al·leluia Jo 14,18
No us deixaré orfes, diu el Senyor;
me'n vaig, però tornaré,
i el vostre cor s'alegrarà.

Evangeli Jo 17,1-11a
Pare, glorifiqueu el vostre Fill
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cell i digué: «Pare, ha arribat l'hora. Glorifiqueu el vostre Fill, perquè el Fill us pugui glorificar amb la sobirania que li heu donat sobre tots els homes, perquè doni vida eterna a tots els qui vós li heu confiat. I la vida eterna és que us coneguin a vós, l'únic Déu veritable, i aquell que vós heu enviat, Jesús, el Messies.
Jo ja us he glorificat aquí a la terra duent-hi a terme l'obra que m'havíeu confiat. Ara glorifiqueu-me també vós, Pare, al costat vostre, amb aquella glòria que ja hi tenia abans que el món existís. He fet conèixer el vostre nom als homes que vós heu tret del món i m'heu donat. Eren vostres, i vós me'ls heu donats, i ells han guardat la vostra paraula. Ara saben que tot això que m'heu donat m'ha vingut de vós perquè, quan jo els he transmès les paraules que m'havíeu donat vós, ells les han rebudes, reconeixent i creient que jo he sortit veritablement de vós i que vós m'heu enviat. Jo prego per ells: no pel món, sinó per aquells que vós m'heu donat, perquè són vostres. Tot allò que és meu és vostre, i allò que és vostre és meu. Ells són la meva glòria. Jo no em quedo més en el món, però ells sí que s'hi queden, i jo vinc a vós».