DISSABTE DE LA SETMANA I DE QUARESMA


Lectura primera Dt 26,16-19
Que siguis un poble consagrat al Senyor, el teu Déu
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès s'adreçà al poble i li digué: «Avui el Senyor, el teu Déu, et mana que compleixis aquests decrets i aquestes decisions, que els observis i els posis en pràctica amb tot el cor i amb tota l'ànima. Avui has fet que el Senyor es comprometi a ser el teu Déu, sota condició que tu segueixis els seus camins, observis els seus decrets, els seus manaments i les seves decisions i l'obeeixis. I el Senyor ha fet que tu et comprometis a ser el seu poble, la seva possessió personal, tal com t'havia promès. Perquè ell vol que observis els seus manaments, i et vol fer superior en glòria, fama i honra a tots els pobles que ell ha creat. Ell vol que siguis un poble consagrat al Senyor, el teu Déu, com t'havia promès».

Salm responsorial 118,1-2.4-5.7-8 (R.: cf. 1)
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor.
Feliços els homes que guarden el seu pacte
i busquen el Senyor amb tot el cor.

R. Feliços els qui segueixen la llei del Senyor.

Heu donat els vostres preceptes
perquè siguin observats fidelment.
Tant de bo que els meus camins
no es desviïn de guardar els vostres decrets. R.

El meu cor us lloarà amb sinceritat,
quan aprengui que heu obrat amb justícia.
Vull guardar els vostres decrets;
no m'abandoneu, no em deixeu sol. R.

Vers abans de l'evangeli 2C 6,2b
Ara és l'hora favorable, ara és el dia de la salvació.

Evangeli Mt 5,43-48
Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué al seus deixebles: «Ja sabeu que, als antics, els van dir: "Estima els altres, però no els enemics". Doncs jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel; ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? Els publicans, no fan també el mateix? I si només saludeu els germans, què feu d'extraordinari? Els pagans, no fan també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial».