DISSABTE DE LA SETMANA XXIX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 8,1-11
L'Esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els morts
habita en vosaltres
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, ara ja no pesa cap mena de condemna sobre els qui viuen incorporats a Jesucrist, perquè la llei de l'Esperit, que dona la vida en Jesucrist, m'ha alliberat de la llei del pecat i de la mort. La Llei era impotent, a causa de la feblesa de l'home, però Déu envià el seu Fill en una carn com la dels homes pecadors i, oferint-lo en sacrifici pel pecat, condemnà el pecat de l'home perquè la justícia que la Llei exigia es compleixi en nosaltres, que ja no vivim d'acord amb mires terrenes sinó d'acord amb les de l'Esperit.
Els qui es mouen per impulsos naturals s'interessen per coses de la terra, i els qui es mouen a impuls de l'esperit s'interessen per les de l'esperit. Els interessos de l'home terrenal el porten a la mort, mentre que els de l'home espiritual el duen a la vida i a la pau. És que els interessos terrenals obliguen a enemistar-se amb Déu, ja que no volen ni poden sotmetre's a la seva Llei. Per això els qui viuen d'acord amb les mires naturals no poden agradar a Déu. Però vosaltres no viviu segons les mires naturals sinó segons les de l'esperit, perquè l'Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l'Esperit de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi de morir per culpa del pecat, com que sou justos, l'Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres l'Esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d'entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.

Salm responsorial 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)
És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases, a les fonts dels rius.

R. Aquests són els qui venen a buscar-vos,
per veure-us de cara, Senyor.

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos. R.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són
els qui venen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob. R.

Al·leluia Ez 33,11
Diu el Senyor:
No em complau la mort del pecador,
sinó que es converteixi i visqui.

Evangeli Lc 13,1-9
Si no us convertiu, tots acabareu malament
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la dels animals que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells divuit homes que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloè, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual».
I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué al vinyater: "Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit d'aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la d'una vegada. Per què tenir-la, si no fa més que ocupar la terra?" Ell li contestà: "Senyor, deixeu-la, encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d'ara endavant; si no, ja la podreu tallar"».