DIVENDRES DE LA SETMANA IV DE PASQUA


Lectura primera Fets 13,26-33
Déu, ressuscitant Jesús, ha complert la promesa
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquell temps, Pau arribà a Antioquia de Pisídia, anà a la sinagoga digué: «Germans, a nosaltres, els descendents d'Abraham, i també a tots vosaltres que creieu en Déu, ens envia Déu aquest missatge de salvació. És cert que els qui residien a Jerusalem i les autoritats que els governaven no van reconèixer Jesús ni van entendre els oracles dels profetes que es llegeixen públicament cada dissabte, però, sense saber-ho, van complir aquells oracles: tot i no haver trobat cap motiu per a condemnar-lo a mort, demanaren a Pilat que el fes executar. I quan hagueren complert tot allò que les Escriptures anunciaven d'ell, el baixaren de la creu i l'enterraren en un sepulcre. Però Déu el ressuscità d'entre els morts, i durant molts dies s'aparegué als qui havien pujat amb ell de Galilea a Jerusalem. Ells ara en donen testimoni davant el nostre poble, i nosaltres venim a portar-vos-en la Bona Nova: Déu, ressuscitant Jesús, ha complert en bé de nosaltres, els fills, la promesa feta als nostres pares. És allò que diu el salm segon: "Ets el meu fill, avui t'he engendrat"».

Salm responsorial 2,6-7.8-9.10-11 (R.: 7)
Jo mateix he consagrat el meu rei
a Sió, la meva muntanya santa.
Proclamo el decret del Senyor. M'ha dit:
«Ets el meu fill; avui t'he engendrat».

R. Ets el meu fill; avui t'he engendrat.

O bé:
Al·leluia.

Demana-m'ho, i et daré els pobles per herència,
posseiràs el món d'un cap a l'altre.
Els governaràs amb el ceptre de ferro,
els esmicolaràs com un gerro de terrissa». R.

I ara, reis, tingueu seny,
apreneu, governants de la terra.
Respecteu el Senyor, sotmeteu-vos-hi,
veniu tremolant a fer-li homenatge. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Jo 14,1-6
Jo soc el camí, la veritat i la vida
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s'asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig». Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?» Jesús li diu: «Jo soc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare, si no hi va per mi».