DIJOUS DE LA SETMANA IV DE PASQUA


Lectura primera Fets 13,13-25
De la descendència de David,
Déu ha donat a Israel un Salvador, que és Jesús
Lectura dels Fets dels Apòstols
Des de Pafos, on s'havien embarcat, Pau i els seus companys es dirigiren a Perga de Pamfília, però allà Joan els deixà i se'n tornà a Jerusalem. Els altres continuaren el seu viatge des de Perga i arribaren a Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la sinagoga i s'assegueren. Acabada la lectura de la Llei i dels Profetes, els caps de la sinagoga els invitaren a parlar i els digueren: «Germans, si voleu ara fer l'exhortació al poble, podeu parlar».
Pau s'alçà, feu senyal amb la mà i digué: «Homes d'Israel i tots els altres que creieu en Déu, escolteu: El Déu d'aquest poble d'Israel elegí els nostres pares i, quan vivien com forasters al país d'Egipte, va fer-ne un poble gloriós i els tragué d'allà amb el poder del seu braç. Els va alimentar quaranta anys en el desert, i després d'exterminar set nacions en el país de Canaan, els donà per heretat el seu territori al cap d'uns quatre-cents cinquanta anys d'haver-ho promès. Després els donà jutges fins al profeta Samuel. Acabat, quan van demanar un rei, Déu els donà Saül, fill de Quis, de la tribu de Benjamí, que regnà durant quaranta anys. Després els donà David per rei i, testimoniant a favor d'ell, digué: "M'he fixat en David, fill de Jesè, que és un home com el desitja el meu cor; ell durà a terme tot el que em proposo". De la descendència d'ell, tal com ho havia promès, Déu ha donat a Israel un Salvador, que és Jesús. Abans que vingués ell, Joan va predicar a tot el poble d'Israel un baptisme de conversió. Però Joan, en acabar la seva missió deia: Jo no soc pas allò que vosaltres penseu, però després de mi en ve un altre de qui no soc digne de deslligar el calçat dels peus».

Salm responsorial 88,2-3.21-22.25 i 27 (R.: cf. 2a)
Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors,
d'una generació a l'altra anunciaré
la vostra fidelitat.
Vós heu dit: «El meu favor és indestructible,
mantinc la fidelitat en el cel».

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.

O bé:
Al·leluia.

«He coronat David, el meu servent.
M'he fixat en ell, i l'he ungit amb l'oli sant,
perquè la meva mà estigui amb ell per sempre,
i el meu braç el faci invencible. R.

El meu amor estarà amb ell fidelment,
en el meu nom aixecarà el seu front.
Ell em dirà: "Sou el meu pare,
el meu Déu i la roca que em salva"». R.

Al·leluia Cf. Ap 1,5ac
Jesucrist, testimoni fidel,
el primer ressuscitat d'entre els morts;
vós ens heu estimat i ens heu alliberat
dels nostres pecats amb la vostra sang.

Evangeli Jo 13,16-20
Els qui acolliran aquells que jo enviaré m'acolliran a mi
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
Després de rentar els peus als seus deixebles, Jesús els digué: «Us ho dic amb tota veritat: No hi ha cap criat més important que el seu amo, ni cap enviat més important que el qui l'envia. Sabent això, feliços vosaltres si ho practiqueu. No parlo per a tots els qui sou aquí. Conec els qui vaig elegir, però s'havia de complir allò que diu l'Escriptura: El qui menjava amb mi, compartint el meu pa, m'ha traït el primer. Us ho dic ara, per endavant, perquè quan ho veureu, cregueu que jo soc. Us ho dic amb tota veritat: Els qui acolliran aquells que jo enviaré m'acolliran a mi, i els qui m'acolliran a mi acolliran aquell que m'ha enviat».