DIVENDRES DE LA SETMANA XIX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Js 24,1-13
Vaig prendre el vostre pare de vora el riu Eufrat,
us vaig fer sortir d'Egipte i us vaig fer entrar en aquest país
Lectura del llibre de Josuè
En aquells dies, Josuè reuní a Siquem totes les tribus d'Israel i cridà els ancians d'Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant Déu, i Josuè digué a tot el poble: «Això diu el Senyor, Déu d'Israel: Antigament els vostres pares, Taré, pare d'Abraham i de Nahor, vivien a la regió occidental del riu Eufrat, i adoraven altres déus. Jo vaig prendre d'allà Abraham, el vostre pare, li vaig fer recórrer tot el país de Canaan, i vaig multiplicar la seva descendència. Li vaig donar Isaac, i a Isaac li vaig donar Jacob i Esaú. A Esaú li vaig deixar en possessió la muntanya de Seïr, mentre que Jacob i els seus fills entraren a Egipte.
Després vaig enviar Moisès i Aharon, vaig castigar l'Egipte amb les plagues que vosaltres sabeu, i vaig fer sortir d'Egipte els vostres pares. Quan arribaren al mar, els egipcis perseguiren els vostres pares dins el Mar Roig amb els seus carros de guerra i els seus soldats, però els vostres pares van cridar auxili al Senyor, que posà un núvol entre vosaltres i els egipcis, va fer tornar el mar al seu llit i els cobrí. Després de presenciar amb els vostres ulls el que vaig fer als egipcis, vau viure molts anys al desert, fins que us vaig portar al país dels amorreus que habiten a l'altra banda del Jordà. Ells us van fer la guerra, però jo els vaig posar a les vostres mans, us vau apoderar del seu territori i els vaig exterminar. També Balac, fill de Sefor, rei de Moab, va prendre les armes contra Israel i envià a buscar Balaam, fill de Beor, perquè us maleís, però jo no vaig voler escoltar Balaam i, en lloc de maleir-vos, us hagué de beneir; així us vaig salvar dels seus maleficis.
Quan després de passar el Jordà arribàreu a Jericó, us van fer la guerra, tant els amos de Jericó com els amorreus, els ferezeus, els cananeus, els hitites, els guergueseus, els heveus i els jebuseus, però jo els vaig posar a les vostres mans. Vaig fer passar davant vostre el pànic, i és aquest pànic, i no la força de les vostres espases i dels vostres arcs, el que va fer fugir davant vostre els dos reis amorreus. Jo us he donat un territori que no us ha costat cap treball, habiteu en ciutats que vosaltres no havíeu construït i us alimenteu d'unes vinyes i d'uns oliverars que no havíeu plantat».

Salm responsorial 135,1-3.16-18.21-22 i 24
Enaltiu el Senyor: que n'és, de bo.
R. Perdura eternament el seu amor.

Enaltiu el Déu dels déus.
R. Perdura eternament el seu amor.

Enaltiu el Senyor dels senyors.
R. Perdura eternament el seu amor.

Conduí pel desert el seu poble.
R. Perdura eternament el seu amor.

Vencé reis famosos.
R. Perdura eternament el seu amor.

Destronà reis poderosos.
R. Perdura eternament el seu amor.

Donà possessió d'aquells territoris.
R. Perdura eternament el seu amor.

Els donà al seu poble d'Israel.
R. Perdura eternament el seu amor.

Ens alliberà dels nostres opressors.
R. Perdura eternament el seu amor.

Al·leluia 1Te 2,13
Acolliu la paraula de Déu com allò que és de veritat:
paraula de Déu, i no paraula d'homes.

Evangeli Mt 19,3-12
Moisès va permetre el divorci perquè éreu tan durs de cor,
però al principi no fou pas així
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús amb la intenció de provar-lo, i li van fer aquesta pregunta: «Als marits, els és permès de divorciar-se de la seva dona per qualsevol motiu?» Ell els preguntà: «No heu llegit en l'Escriptura que el Creador, al principi, va fer l'home i la dona? I digué: «Per això l'home deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa i ells dos formen una sola carn». Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar». Ells contestaren: «Doncs, com és que Moisès va ordenar que, si el marit vol divorciar-se, doni a l'esposa un document on consti el divorci?» Jesús respongué: «Moisès us va permetre de divorciar-vos de l'esposa perquè éreu tan durs de cor, però al principi no fou pas així. I jo us dic que si algú, fora del cas d'una unió il·legal es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri».
Els deixebles li diuen: «Si la situació entre marit i muller és aquesta, val més no casar-se». Ell els respongué: «Això no ho comprèn tothom: Només ho comprenen aquells a qui Déu ha fet aquest do. N'hi ha que no tenen capacitat per al matrimoni ja de naixement o perquè els homes els han fet així, però n'hi ha també que hi renuncien ells mateixos per amor del Regne del cel. Que ho comprenguin els qui ho poden comprendre».