DIVENDRES DE LA SETMANA XXX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 9,1-5
Tant de bo fos jo proscrit del Crist, en lloc dels meus germans
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, us asseguro per Crist que dic la veritat, que no menteixo; la meva consciència, guiada per l'Esperit Sant, n'és també testimoni: Sento una gran tristesa i un dolor constant al fons del cor: tant de bo fos jo proscrit del Crist, en lloc dels meus germans, el poble del meu llinatge. Com a israelites, és d'ells la gràcia de fills, la glòria de la presència de Déu, les aliances, la Llei, el culte i les promeses; són d'ells també els patriarques, i finalment, com a home, ha sortit d'ells el Crist, que és Déu per damunt de tot. Sigui beneït per sempre, amén.

Salm responsorial 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem.

Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat:
Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa,
no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Lc 14,1-6
Si el vostre bou o el vostre fill queia en un pou en dia de repòs,
qui de vosaltres no l'en trauria tot seguit?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dissabte, Jesús entrà a menjar a casa d'un dels principals fariseus. Ells l'estaven observant. Jesús, que tenia al davant un hidròpic, preguntà als entesos en la Llei i als fariseus: «És permès o no de curar en un dia de repòs?» Ells no van respondre. Aleshores Jesús prengué la mà d'aquell home, el va curar i el va fer sortir. Després els digué: «Si el vostre bou o el vostre fill queia en un pou un dia de repòs, qui de vosaltres no l'en trauria tot seguit?» I no sabien què contestar-li.