DIJOUS DE LA SETMANA II DURANT L'ANY / I


Lectura primera He 7,25-8,6
Jesús, gran sacerdot, es va oferir ell mateix una sola vegada
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, Jesús té el poder de salvar definitivament tots els qui per ell s'acosten a Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor d'ells. Un sacerdot així és el que ens calia: sant, innocent i sense taca; per això va ser tret d'enmig dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell no necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia tant pels seus propis pecats com pels pecats del poble: es va oferir ell mateix una sola vegada. La Llei havia fet sacerdots uns homes plens de febleses, però els termes del jurament que ha substituït la Llei han consagrat el Fill, que serà per sempre un sacerdot perfecte.
El coronament de tot el que hem dit fins ara és que el nostre gran sacerdot és realment així. S'ha assegut en el cel a la dreta del tron de la majestat de Déu, i oficia en el lloc sant, en el veritable tabernacle, aquell que no van erigir els homes, sinó Déu mateix. Tot gran sacerdot està destinat a oferir víctimes i presents; per això també el nostre gran sacerdot ha de poder presentar a Déu alguna ofrena. Si ell estigués a la terra, ni tan sols seria sacerdot, perquè ja hi ha els sacerdots que presenten les ofrenes prescrites per la Llei de Moisès. Però aquests celebren un culte que no és sinó una imitació i una ombra de la realitat celestial. Per això quan Moisès anava a començar la construcció del tabernacle, l'oracle del Senyor li digué: «Mira de fer-ho tot igual al model que has vist estant a la muntanya». Ara bé, al nostre gran sacerdot li correspon d'oficiar en un culte més excel·lent, ja que és mitjancer d'una aliança molt millor, fonamentada en promeses incomparablement millors.

Salm responsorial 39,7.8-9.10 i 17 (R.: 8a i 9a)
Vós no voleu oblacions ni sacrificis,
i m'heu parlat a cau d'orella;
no exigiu l'holocaust ni l'expiació.

R. Aquí em teniu:
Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor». R.

Anuncio amb goig la salvació
davant del poble en dia de gran festa.
No puc deixar d'anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor. R.

Que puguin alegrar-se i fer-vos festa
els qui us busquen de debò;
que els qui estimen la vostra obra salvadora
puguin dir sempre: «És gran el Senyor». R.

Al·leluia 2Tm 1,10
Jesucrist, el nostre salvador,
ha desposseït la mort del poder que tenia
i, amb la Bona Nova de l'evangeli,
ha fet resplendir la llum de la vida.

Evangeli Mc 3,7-12
Els esperits malignes cridaven: «Vós sou el Fill de Déu».
Però Jesús els reprenia, perquè no volia que el descobrissin
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús se n'anà amb els deixebles cap al llac i el seguí una multitud de gent de Galilea. També vingué gent de Judea, de Jerusalem, d'Idumea, de l'altra banda del Jordà, i dels voltants de Tir i de Sidó, que havien sentit parlar de tot el que feia. Ell digué als deixebles que li procuressin una barca perquè la gent no el masegués: n'havia curat tants que els malalts s'abalançaven damunt d'ell per poder-lo tocar. Els qui tenien esperits malignes, quan el veien, es prosternaven als seus peus i cridaven: «Vós sou el Fill de Déu». Però Jesús els reprenia molt fort, perquè no volia que el descobrissin.