DIVENDRES DE LA SETMANA II DURANT L'ANY / I


Lectura primera He 8,6-13
Jesús és mitjancer d'una aliança molt millor
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, al nostre gran sacerdot li correspon d'oficiar en un culte més excel·lent, ja que és mitjancer d'una aliança molt millor, fonamentada en promeses incomparablement millors. Si el poble hagués mantingut fidelment la primera aliança, potser no hauria calgut substituir-la per una altra.
Però el Senyor diu en to de reprensió: «Vindran dies, diu l'oracle del Senyor, que pactaré amb el casal d'Israel i amb el casal de Judà una aliança nova. No serà com l'aliança que vaig pactar amb els seus pares, el dia que els vaig donar la mà per fer-los sortir del país d'Egipte; aquella aliança, ells la van trencar, i jo em vaig desentendre d'ells, diu l'oracle del Senyor. L'aliança que jo pactaré després d'aquells dies amb el casal d'Israel serà aquesta, diu l'oracle del Senyor: Posaré la meva llei en el seu interior, l'escriuré en els seus cors. Llavors jo seré el seu Déu, i ells seran el meu poble. No caldrà que s'instrueixin l'un a l'altre dient: "Coneixeu qui és el Senyor", perquè tots em coneixeran, des del més petit al més gran, diu l'oracle del Senyor, ja que els perdonaré la culpa i no recordaré més el seu pecat».
Des del moment que parla d'una aliança nova, Déu declara vella la primera; ara bé, tot allò que és vell i antiquat és destinat a desaparèixer.

Salm responsorial 84,8 i 10.11-12.13-14 (R.: 11a)
Senyor, feu-nos veure el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

R. La fidelitat i l'amor es trobaran.

La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades. R.

Al·leluia 2C 5,19
Déu, en Crist,
reconciliava el món amb ell mateix,
i a nosaltres ens ha encomanat
el missatge de la reconciliació.

Evangeli Mc 3,13-19
Jesús cridà els qui va voler perquè estiguessin amb ell
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús pujà a la muntanya, cridà els qui va voler, i ells hi anaren. I en designà dotze perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a anunciar l'arribada del Regne de Déu, i els donà poder de treure dimonis. Així instituí els dotze. A Simó li donà el nom de Pere. A Jaume, fill de Zebedeu, i al seu germà Joan els donà el nom de Boanergués, que vol dir fills del tro. Els altres eren Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó, el zelota, i Judes Iscariot, que el va trair.