DIJOUS DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Ag 1,1-8
Reconstruïu el temple, i jo m'hi complauré
Comença la profecia d'Ageu
L'any segon del rei Darius, el dia u del mes sisè, a través del profeta Ageu, el Senyor va fer sentir la seva paraula a Zorobabel, fill de Salatiel, governador de Judà, i a Josuè, fill de Josèdec, gran sacerdot, i els digué: «Això diu el Senyor de l'univers: Aquest poble creu que encara no ha arribat el moment de reconstruir el temple del Senyor».
Però la paraula del Senyor diu a través del profeta Ageu: «Com? A vosaltres ja us ha arribat l'hora de viure en palaus enteixinats, i aquest temple ha de quedar en ruïnes? Això diu el Senyor de l'univers: Fixeu-vos què us passa: sembreu molt i colliu poc, mengeu i us quedeu amb gana, beveu i no us poseu mai alegres, us abrigueu i no us passa el fred; els jornalers posen el sou en bosses foradades. Veieu què us passa?, diu el Senyor de l'univers. Au, aneu a tallar fusta a la muntanya i reconstruïu el temple; jo m'hi complauré i en faré un lloc gloriós, diu el Senyor».

Salm responsorial 149,1-2.3-4.5-6a i 9b (R.: 4a)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances
davant dels qui l'estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

R. El Senyor estima el seu poble.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils. R.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig,
mentre els seus llavis glorifiquen Déu.
És la glòria reservada als qui l'estimen. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Lc 9,7-9
Joan, jo el vaig decapitar.
Però aquest de qui sento dir tot això, qui és?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el tetrarca Herodes sentí parlar de tot el que succeïa, i estava intrigat, perquè alguns deien que Joan havia ressuscitat d'entre els morts, altres que havia comparegut Elies, i uns altres que havien ressuscitat alguns dels antics profetes. Herodes deia: «Joan, jo el vaig decapitar. Però aquest de qui sento dir tot això, qui és?» I tenia ganes de veure Jesús.