DILLUNS DE LA SETMANA XIX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Dt 10,12-22
Circumcideu els vostres cors.
Vosaltres, que vau viure com a forasters,
heu d'estimar els forasters
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «Poble d'Israel, què espera de tu el Senyor, el teu Déu? Que el reverenciïs i segueixis els seus camins, que l'estimis i l'adoris amb tot el cor i amb tota l'ànima; que observis els manaments i els decrets del Senyor que avui jo et transmeto pel teu bé. Mira, tot el cel fins al punt més alt, i tota la terra amb el que conté són del Senyor, el teu Déu; però ell es fixà només en els vostres pares, els estimà, i d'entre tots els pobles escollí els seus descendents, que sou vosaltres, com ara podeu veure.
Circumcideu els vostres cors, no sigueu mai més rebels al jou. El Senyor, el vostre Déu, és Déu dels déus i Senyor dels senyors, Déu gran, poderós i temible, que no es guia per consideracions personals, ni es deixa subornar, fa justícia als orfes i a les viudes, estima els forasters i els dona pa i vestit. També vosaltres, que vau viure com a forasters al país d'Egipte, heu d'estimar els forasters. Reverencia el Senyor, el teu Déu, adora'l només a ell, sigues-li fidel i jura només pel seu nom. Ell és qui t'ha fet famós: és el teu Déu, que per tu ha fet aquestes gestes grans i prodigioses que has vist amb els teus ulls. Quan els teus avantpassats entraren a Egipte, eren setanta persones, i ara el Senyor, el teu Déu, ja t'ha fet tan nombrós com les estrelles del cel».

Salm responsorial 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem.

Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa,
no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions. R.

Al·leluia 2Te 2,14
Déu, valent-se de l'evangeli,
ens ha cridat a posseir
la glòria de Jesucrist, el nostre Senyor.

Evangeli Mt 17,22-27
El mataran, i ressuscitarà. Els fills no estan obligats a pagar el tribut
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, mentre anaven per Galilea, Jesús digué als seus deixebles: «El fill de l'home ha de ser entregat en mans dels homes, el mataran, i ressuscitarà el tercer dia». Els deixebles s'entristiren molt.
Arribats a Cafarnaüm, els qui cobraven el tribut del temple anaren a trobar Pere i li preguntaren: «Que no paga el tribut del temple el vostre mestre?» Pere respongué: «És clar que sí». Un cop a casa, abans que Pere li'n digués res, Jesús li preguntà: «Què te'n sembla, Simó? Els reis de la terra, de qui cobren els impostos o tributs, dels seus fills o dels altres?» Pere li respon: «Dels altres, naturalment». Li diu Jesús: «Per tant, els fills no hi estan obligats. Però no escandalitzem ningú: ves al llac, tira l'ham, obre la boca del primer peix que pescaràs, i trobaràs la moneda que ens cal per a pagar tots dos».