DIMARTS DE LA SETMANA V DE PASQUA


Lectura primera Fets 14,19-28
Anunciaren a la comunitat el que Déu havia fet junt amb ells
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, van arribar a Listra uns jueus d'Antioquia i d'Iconi, que es guanyaren la gent i van apedregar Pau i el van arrossegar fora de la població, creient-se que era mort. Però després els deixebles se li acostaren, i ell es pogué aixecar i entrà a la ciutat. L'endemà marxà amb Bernabé cap a Derba. Van evangelitzar la ciutat de Derba i van convertir força gent. Després tornaren a Listra, a Iconi i Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al Regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaren preveres en cadascuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor, en qui havien cregut.
Continuaren el seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d'anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d'allà se'n tornaren per mar a Antioquia, des d'on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l'obra que acabaven d'acomplir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus. I van passar una bona temporada amb els creients.

Salm responsorial 144,10-11.12-13ab.21 (R.: cf. 11a)
Senyor, que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència.

R. Que els vostres fidels, Senyor,
proclamin la glòria del vostre regne.

O bé:
Al·leluia.

Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu regne.
El vostre regne s'estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions. R.

Que surtin dels meus llavis lloances al Senyor,
que tothom beneeixi el seu nom
per sempre més. R.

Al·leluia Lc 24,46.26
El Messies havia de patir i de ressuscitar,
abans d'entrar en la seva glòria.

Evangeli Jo 14,27-31a
Us dono la meva pau
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que dona el món. Que s'asserenin els vostres cors, no us acovardiu! Heu sentit que us deia: Me'n vaig, però tornaré. Si m'estimeu, us alegrareu de saber que me'n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho dic per endavant perquè cregueu quan ho veureu. Ja no parlaré gaire més amb vosaltres; ja arriba el sobirà d'aquest món. No és que tingui cap dret sobre mi, però el món ha de saber que jo estimo el Pare i compleixo el que ell m'ha manat».