DIMECRES DE LA SETMANA V DE PASQUA


Lectura primera Fets 15,1-6
Decidiren que pugessin a Jerusalem
a tractar d'aquesta qüestió
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d'Antioquia que si no es feien circumcidar d'acord amb la Llei de Moisès no podien salvar-se. Això portà una desavinença i una discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb ells, que decidiren que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d'aquesta qüestió amb els apòstols i els preveres.
Enviats, doncs, per la comunitat d'Antioquia, passaren per Fenícia i per Samaria, i parlaven dels pagans convertits. Tots els germans se n'alegraven immensament. Quan arribaren a Jerusalem, els rebé la comunitat amb els apòstols i els preveres, i contaren tot el que Déu havia fet per mitjà d'ells. Però alguns antics fariseus que s'havien convertit a la fe van aixecar-se a dir que els pagans havien de passar per la circumcisió i que calia imposar-los l'observança de la Llei de Moisès. Aleshores els apòstols i els preveres es reuniren a estudiar la qüestió.

Salm responsorial 121,1-2.3-4.5 (R.: cf. 1)
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor».
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

R. Anem amb alegria a la casa del Senyor.

O bé:
Al·leluia.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;
és allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l'aliança d'Israel,
a lloar el nom del Senyor. R.

Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David. R.

Al·leluia Jo 15,4a.5b
Estigueu en mi, i jo en vosaltres,
diu el Senyor.
Qui està en mi dona molt de fruit.

Evangeli Jo 15,1-8
Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo soc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi, el Pare la talla, i la que dona fruit, l'esporga i la neteja perquè encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo soc el cep, i vosaltres, les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi, no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s'asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus».