DIMARTS DE LA SETMANA XXXIV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ap 14,14-19
Ha arribat el temps de la sega.
El sembrat de la terra ja és madur
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure un núvol blanc i un que hi seia, semblant a un Fill d'home, coronat amb una corona d'or. Tenia a la mà una falç esmolada. Un àngel, que sortí del santuari, li cridà amb totes les forces: «Fes córrer la falç, que ha arribat el temps de la sega. El sembrat de la terra ja és madur». Aleshores el qui seia en el núvol passà la seva falç per la terra i la terra quedà segada.
Després sortí del santuari del cel un altre àngel amb un falçó esmolat. Sortí també de l'altar l'àngel que vetlla el foc i li cridà amb totes les seves forces: «Fes córrer el teu falçó esmolat i verema els raïms del cep de la terra, que ja són madurs». Aleshores l'àngel passà el seu falçó per la terra, veremà el cep i abocà els raïms al cup de la gran indignació de Déu.

Salm responsorial 95,10.11-12.13 (R.: 13b)
Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei».
Manté ferm tot el món incommovible,
sentencia amb raó les causes dels pobles.

R. El Senyor ve a judicar la terra.

El cel se n'alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
jubilen els camps, amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc. R.

En veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat. R.

Al·leluia Ap 2,10c
Sigues fidel fins a la mort,
diu el Senyor,
i et donaré la corona de la vida.

Evangeli Lc 21,5-11
No quedarà pedra sobre pedra
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent notar les seves pedres magnífiques i les ofrenes que el decoraven. Jesús digué: «Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra». Llavors li preguntaren: «Mestre, quan serà tot això i quin senyal anunciarà que està a punt de succeir?» Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu enganyar, perquè vindran molts que s'apropiaran el meu nom. Diran: "Soc jo", i també: "Ja arriba el moment". Deixeu-los estar; no hi aneu, amb ells. I quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us alarmeu. Això ha de succeir primer, però la fi no vindrà de seguida».
Després deia: «Una nació prendrà les armes contra una altra, i un regne contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols, fams i pestes pertot arreu, passaran fets espantosos i apareixeran al cel grans senyals d'amenaça».