DIVENDRES DE LA SETMANA V DE PASQUA


Lectura primera Fets 15,22-31
L'Esperit Sant i nosaltres hem cregut
que no us havíem d'imposar cap altra càrrega
que aquestes indispensables
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat reunida, decidiren d'elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judes, conegut també amb el nom de Barsabàs, i Siles, homes que es distingien com a dirigents en la comunitat dels germans.
Els donaren aquesta carta: «Els apòstols i els preveres saluden com a germans els germans no-jueus d'Antioquia, de Síria i de Cilícia. Hem sabut que alguns havien vingut d'entre nosaltres sense la nostra autorització, us havien pertorbat amb les seves opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit unànimement d'escollir uns representants nostres per enviar-vos-els junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la causa del nostre Senyor, Jesucrist. Els qui us enviem són Judes i Siles. Ells us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit, i és que l'Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havíem d'imposar cap altra càrrega que aquestes indispensables: que us abstingueu de menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats i de contreure matrimoni entre pròxims parents. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adeu-siau».
Ells, un cop acomiadats, van baixar a Antioquia i van reunir tota l'assemblea per entregar-los la carta. La lectura de la carta els va alegrar i encoratjar.

Salm responsorial 56,8-9.10-12 (R.: 10a)
El meu cor se sent segur, Déu meu,
se sent segur el meu cor.
Tocaré i cantaré:
desvetlla't, cor, inspira't,
desvetlleu-vos, arpa i lira meva,
vull desvetllar l'aurora.

R. Us lloaré enmig dels pobles, Senyor.

O bé:
Al·leluia.

Us lloaré enmig dels pobles, Senyor,
us cantaré davant de les nacions.
El vostre amor és gran fins al cel,
arriba als núvols la vostra lleialtat.
Alceu-vos cel amunt, Déu meu,
i ompliu la terra de la vostra glòria. R.

Al·leluia Jo 15,15b
A vosaltres us he dit amics, diu el Senyor;
perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare.

Evangeli Jo 15,12-17
Això us mano: que us estimeu els uns als altres
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m'heu escollit. Soc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres».