DISSABTE DE LA SETMANA V PASQUA


Lectura primera Fets 16,1-10
Vine a Macedònia i ajuda'ns
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pau arribà a Derba i a Listra. Hi havia allí un deixeble que es deia Timoteu, fill de mare jueva creient i de pare grec, que tenia bona fama entre els germans de Listra i d'Iconi. Pau se'l va voler emportar amb ell. El prengué, doncs, i com que hi havia molts jueus en aquella regió i tothom sabia que era fill d'un pagà, va circumcidar-lo.
Quan passaven per les poblacions, els comunicaven les normes que els apòstols i els preveres de Jerusalem havien manat d'observar. I les comunitats de creients es consolidaven en la fe i veien augmentar cada dia el nombre dels fidels. Van recórrer Frígia i el territori de Galàcia, ja que l'Esperit Sant els havia indicat que no prediquessin a l'Àsia. Van arribar a Mísia i volien anar a Bitínia, però no els ho permeté l'Esperit de Jesús. Llavors, passant de llarg per Mísia, van baixar a Troas, on Pau, de nit, va tenir aquesta visió: un home de Macedònia estava dret al seu davant i li deia: «Vine a Macedònia i ajuda'ns». Després d'aquesta visió, vam sortir de seguida cap a Macedònia, convençuts que Déu ens hi cridava per evangelitzar-los.

Salm responsorial 99,2.3.5 (R.: 2a)
Aclameu al Senyor arreu de la terra,
doneu culte al Senyor amb cants de festa,
entreu davant d'ell amb crits d'alegria.

R. Aclameu al Senyor, arreu de la terra.

O bé:
Al·leluia.

Reconeixeu que el Senyor és Déu,
que és el nostre creador i que som seus,
som el seu poble i el ramat que ell pastura. R.

«Que n'és, de bo, el Senyor!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles». R.

Al·leluia Col 3,1
Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist,
cerqueu allò que és de dalt,
on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu.

Evangeli Jo 15,18-21
No sou del món, perquè jo us he escollit del món
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si el món us odia, recordeu que m'ha odiat a mi abans que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva, però com que no en sou, perquè jo us he escollit del món, ell us odia. Recordeu allò que us he dit: El servent no és més que l'amo. Així com m'han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres; així com no han admès el meu ensenyament, tampoc no admetran el vostre. Us faran tot això perquè vosaltres porteu el meu nom i ells desconeixen aquell que m'ha enviat».