DIVENDRES DE LA SETMANA XVII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Festes del Senyor, dies que heu de convocar un aplec sagrat
Lectura del llibre del Levític
El Senyor digué a Moisès: «Aquestes són les festes del Senyor, els dies d'aplec sagrat, que convocareu al moment prescrit: El capvespre del dia catorze del primer mes és l'hora de la Pasqua del Senyor, i el dia quinze és la festa dels Àzims en honor del Senyor. Durant set dies heu de menjar el pa sense llevat. El primer dia és dia d'aplec sagrat: no us heu d'ocupar en cap mena de treball. Cada dia cremareu ofrenes al Senyor i el setè dia torna a ser dia d'aplec sagrat: no us heu d'ocupar en cap mena de treball». El Senyor digué a Moisès: «Parla als israelites i digue'ls: Quan sereu en el país que jo us dono i començareu la sega, porteu la vostra primera garba al sacerdot, i ell la presentarà al Senyor l'endemà del dissabte, perquè el Senyor us rebi amb benvolença. Des del dia que presentareu la primera garba, compteu set setmanes senceres, és a dir, fins l'endemà del setè dissabte, que són cinquanta dies. El cinquantè dia presenteu al Senyor una ofrena de pa de la nova collita. El dia deu del setè mes és el dia de l'Expiació, dia d'aplec sagrat. Aquell dia heu de dejunar i heu de cremar ofrenes al Senyor. El dia quinze d'aquest setè mes és la festa dels Tabernacles, una festa de set dies en honor del Senyor. El primer dia és dia d'aplec sagrat: no us heu d'ocupar en cap mena de treball. Durant set dies cremareu ofrenes al Senyor, i el dia vuitè torna a ser dia d'aplec sagrat; és la conclusió de la festa, no us heu d'ocupar en cap mena de treball.
Aquestes són les festes del Senyor, els dies que heu de convocar un aplec sagrat per cremar ofrenes al Senyor —els holocaustos, les oblacions, les víctimes de comunió— i per oferir les libacions corresponents a cadascun dels dies».

Salm responsorial 80,3-4.5-6ab.10-11ab (R.: 2a)
Entoneu càntics, tocant els tambors,
les arpes sonores i les cítares.
A la lluna nova toqueu els corns,
anunciant la diada de lluna plena.

R. Honoreu Déu, la nostra força.

Així ho té prescrit Israel,
és festa ritual del Déu de Jacob;
un precepte que imposà als fills de Josep
quan sortien de la terra d'Egipte. R.

No tinguis déus estrangers,
no adoris els déus dels pagans.
Jo soc el Senyor, el teu Déu,
que t'he tret de la terra d'Egipte. R.

Al·leluia 1Pe 1,25
La paraula del Senyor dura per sempre,
i aquesta paraula és l'evangeli que us és anunciat.

Evangeli Mt 13,54-58
No és el fill del fuster? D'on li ve tot això?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús arribà a Natzaret, el seu poble, i ensenyava la gent en la sinagoga del poble. Ells se n'estranyaven i deien: «D'on li venen aquesta saviesa i el poder de fer miracles? No és el fill del fuster? La seva mare, no és aquella que es diu Maria? Els seus germans, no es diuen Jaume, Josep, Simó i Judes? I les seves germanes, no viuen totes entre nosaltres? D'on li ve tot això?» I se n'escandalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes només són mal rebuts al seu poble i entre els de casa seva». I no hi va fer gaires miracles, perquè no creien en ell.