FÈRIES D'ADVENT Del 17 al 24 de desembre

Aquestes lectures són per als dies assignats, fora del diumenge, que té lectures pròpies. Les lectures que s'han d'ometre, perquè el dia al qual corresponen coincideix amb diumenge, es poden reprendre o bé anticipar un altre dia, preferentment en lloc d'aquelles lectures que aquell any ja s'han de llegir el diumenge.

Dia 17 de desembre


Lectura primera Gn 49,2.8-10
El ceptre no serà pres a Judà
Lectura del llibre del Gènesi
En aquell temps, Jacob cridà els seus fills i els digué: «Reuniu-vos aquí i escolteu, fills de Jacob, escolteu Israel, el vostre pare. Judà, els teus germans t'enalteixen. Domines els enemics que es revolten i els fills dels teu pare es prosternen davant teu. Judà, fill meu, ets un cadell de lleó que torna de la caça. Quan doblegues els genolls per ajeure't com els lleons, qui s'atreveix a fer-te alçar? El ceptre no serà pres a Judà, els seus fills seguiran governant fins que vindrà aquell a qui és destinat. A ell se sotmetran els pobles».

Salm responsorial 71,1-2.3-4ab.7-8.17 (R.: 7)
Déu meu, doneu al rei el vostre dret;
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

R. Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.

Que les muntanyes duguin pau al poble,
que duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres. R.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini des d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu fins a l'extrem del país. R.

Que es perpetuï el seu nom,
i duri com el sol.
Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;
que se'n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat. R.

Al·leluia
Saviesa de l'Altíssim,
que tot ho disposeu vigorosament i amb bondat:
veniu a ensenyar-nos el camí de la prudència.

Evangeli Mt 1,1-17
Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill d'Abraham. Abraham va ser pare d'Isaac, Isaac, de Jacob; Jacob, de Judà i dels seus germans, Judà va ser pare de Fares i Zaré, i la mare d'ells era Tamar. Fares va ser pare d'Hesron; Hesron, d'Aram; Aram, d'Aminadab; Aminadab, de Nahason; Nahason, de Salmon; Salmon, de Booz, i la mare de Booz era Rahab. Booz va ser pare d'Obed, i la mare d'Obed era Rut. Obed va ser pare de Jesè, i Jesè, de David, el rei.
David va ser pare de Salomó, nascut de la muller d'Uries; Salomó va ser pare de Roboam; Roboam, d'Abies; Abies, d'Asà; Asà, de Josafat; Josafat, de Joram; Joram, d'Ozies; Ozies, de Joatam; Joatam, d'Acaz; Acaz, d'Ezequies; Ezequies, de Manasés; Manasés, d'Amon; Amon, de Josies, i Josies, de Jeconies i dels seus germans, en temps de la deportació a Babilònia.
Després de la deportació a Babilònia, Jeconies va ser pare de Salatiel; Salatiel, de Zorobabel; Zorobabel, d'Abihud; Abihud, d'Eljaquim; Eljaquim, d'Azor; Azor, de Sadoc; Sadoc, d'Aquim; Aquim, d'Elihud; Elihud, d'Eleazar; Eleazar, de Matan; Matan, de Jacob, i Jacob va ser pare de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, anomenat Messies.
En total, doncs, hi ha catorze generacions d'Abraham fins a David; catorze, de David fins a la deportació de Babilònia; i catorze, de la deportació de Babilònia fins al Messies.