SANTORAL

EN LA CELEBRACIÓ DEL CICLE ANUAL dels misteris de Crist, la santa Església venera amb un amor especial la benaurada Verge Maria, Mare de Déu, unida indissolublement a l'obra salvífica del seu Fill; en Maria admira i exalta el fruit més excels de la redempció, i contempla amb joia, com en una imatge puríssima, allò que tota ella desitja i espera ser. L'Església ha introduït, a més, en el cicle de l'any també les memòries dels màrtirs i dels altres sants que, elevats a la perfecció amb l'ajut de la multiforme gràcia de Déu i ja en possessió de la salvació eterna, al cel canten a Déu la lloança perfecta i intercedeixen per nosaltres. Perquè en el natalici dels sants, l'Església proclama el misteri pasqual en els sants que han sofert amb Crist i han estat glorificats amb ell, i proposa als fidels llurs exemples, que atreuen tothom cap al Pare pel mitjà de Crist, i obté per llurs mèrits els beneficis de Déu.
(Sacrosanctum Concilium n. 103-104)

CALENDARI GENERAL
GENER
21 S Fructuós
25 Conversió de S Pau
26 S Timoteu i S Titus
FEBRER
02 Presentació del Senyor
14 S Ciril i S Metodi
22 Càtedra de S Pere
MARÇ
19 S Josep
25 Anunciació del Senyor
ABRIL
23 S Jordi
25 S Marc
26 S Isidor
27 Mare de Déu de Montserrat
29 S Caterina de Sena
MAIG
01 S Josep Obrer
03 S Felip i S Jaume
14 S Maties
31 Visitació de la Mare de Déu
00 Jesucrist Gran Sacerdot
JUNY
11 S Bernabé
24 Naixement de S Joan B, Vigília
24 Naixement de S Joan B, Dia
29 S Pere i S Pau, Vigília
29 S Pere i S Pau, Dia
00 Maria Mare de l'Església
00 Cor Immaculat de Maria
JULIOL
03 S Tomàs Apòstol
11 S Benet
22 S Maria Magdalena
23 S Brígida
25 S Jaume
29 S Marta, S Maria i S Llàtzer
AGOST
06 Transfiguració del Senyor
09 S Teresa Beneta de la Creu
10 S Llorenç
15 Assumpció, Vigília
15 Assumpció, Dia
24 S Bartomeu
29 Martiri de S Joan B
SETEMBRE
08 Nativitat de la Mare de Déu
14 Exaltació de la S Creu
15 Mare de Déu dels Dolors
21 S Mateu
24 Mare de Déu de la Mercè
29 S Miquel
OCTUBRE
02 S Àngels
05 Témpores
12 Mare de Déu del Pilar
15 S Teresa
18 S Lluc
28 S Simó i S Judes
NOVEMBRE
01 Tots Sants
02 Fidels Difunts
09 Dedicació del Laterà
18 Dedicació S Pere i S Pau
30 S Andreu
DESEMBRE
08 Immaculada Concepció
26 S Esteve
27 S Joan Ap i Ev
28 SS Innocents
...
...
...
...
...

ORDE CISTERCENC I POBLET
GENER
26 SS Robert, Alberic i Esteve
FEBRER
02 Presentació del Senyor
MARÇ
21 Trànsit de S Benet
JULIOL
11 S Benet
29 S Marta, S Maria i S Llàtzer
AGOST
20 S Bernat
...
SETEMBRE
02 S Bernat d'Alzira
18 Difunts d'un any ençà
29 S Miquel i tots els àngels
NOVEMBRE
11 S Martí
13 Dedicació de Poblet
14 Difunts de l'Orde
15 Tots Sants de l'Orde
MISSA VOTIVA
de S Benet
de S Bernat