18 d'octubre

SANT LLUC, EVANGELISTA

FestaLectura primera 2Tm 4,10-17b
Lluc és l'únic que s'ha quedat amb mi
Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
Estimat, Dimàs, per amor a aquest món, m'ha abandonat i se n'ha anat a Tessalònica, Crescent ha anat a Galàcia, i Titus, a Dalmàcia. Lluc és l'únic que s'ha quedat amb mi. Quan vinguis, porta Marc amb tu, perquè em fa un bon servei. Tíquic, l'he enviat a Efes. Porta'm el mantell que vaig deixar a Troas, a casa de Carp, i també els llibres, sobretot els pergamins. Alexandre, el calderer, m'ha fet molt de mal. El Senyor li pagarà segons les seves obres. Guarda-te'n també, perquè s'ha oposat amb totes les forces a la nostra predicació.
Durant la meva primera defensa davant el tribunal no es presentà ningú a fer-me costat; tothom m'abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Senyor m'assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'evangeli, i poguessin escoltar-lo tots els pagans.

Salm responsorial 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 11a)
Senyor, que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència.

R. Que els fidels, Senyor,
proclamin la glòria del vostre regne.

Que facin conèixer als homes
les gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu regne.
El vostre regne s'estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions. R.

Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor.
El Senyor és a prop dels qui l'invoquen,
dels qui l'invoquen amb sinceritat. R.

Al·leluia Jo 15,16
Soc jo qui us he escollit del món
per confiar-vos la missió d'anar pertot arreu i donar fruit,
i el vostre fruit perdurarà.

Evangeli Lc 10,1-9
Hi ha molt a segar i pocs segadors
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià que s'avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d'anar. Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: demaneu a l'amo dels sembrats que enviï homes a segar-los. Aneu. Us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa digueu primer: "Pau en aquesta casa". Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell; si no, retornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: els treballadors bé es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble us reben bé, mengeu el que us posin a taula, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d'aquell lloc: "El Regne de Déu és a prop vostre"».