DIMARTS DE LA SETMANA XXIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1C 6,1-11
És que un germà ha de pledejar contra el seu germà,
i ho ha de fer, a més,
davant els tribunals dels qui no són creients?
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, és possible que entre vosaltres hi hagi algú que, quan té un plet contra un altre, gosi recórrer a un tribunal pagà, en lloc de demanar l'arbitratge d'altres cristians? No sabeu que el poble de Déu un dia haurà de judicar el món? I si el món ha de ser sotmès al vostre judici, ara no seríeu capaços de resoldre aquests petits litigis? No sabeu que haurem de judicar fins i tot els àngels? Què són davant d'això les discussions sobre la vida de cada dia! Per a dirimir aquests afers podeu recórrer a les persones menys considerades de la comunitat. Exagero per a fer-vos reaccionar. És que un germà ha de pledejar contra el seu germà, i ho ha de fer, a més, davant els tribunals dels qui no són creients? Ja és del tot un descrèdit que pledegeu entre vosaltres. Abans d'arribar a aquí, per què no deixeu que us perjudiquin i us desposseeixin? Però no: sou vosaltres qui perjudiqueu i desposseïu els vostres mateixos germans.
No sabeu que els injustos no posseiran el Regne de Déu? No us feu il·lusions! Els llicenciosos, els idòlatres, els adúlters, els sodomites, els lladres, els usurers, els bevedors, els calumniadors, els estafadors no posseiran el Regne de Déu. Alguns de vosaltres éreu així, però ara, en el nom de Jesús, el Senyor, i per l'Esperit del nostre Déu, ja heu estat rentats, santificats, fets justos.

Salm responsorial 149,1-2.3-4.5-6a i 9b (R.: 4a)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances
davant dels qui l'estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

R. El Senyor estima el seu poble.

O bé:
Al·leluia.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils. R.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig,
mentre els seus llavis glorifiquen Déu.
És la glòria reservada als qui l'estimen. R.

Al·leluia Jo 15,16
Soc jo qui us he escollit del món
per confiar-vos la missió d'anar pertot arreu i donar fruit,
i el vostre fruit perdurarà.

Evangeli Lc 6,12-19
Passà tota la nit pregant Déu.
Després n'elegí dotze i els donà el nom d'apòstols
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i passà tota la nit pregant Déu. Quan es va fer de dia, cridà els seus deixebles, n'elegí dotze i els donà el nom d'apòstols. Eren Simó, que ell anomenà també Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume d'Alfeu, Simó, anomenat Zelota, Judes de Jaume i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.
Després Jesús amb els deixebles baixà de la muntanya i s'aturà en un indret pla on hi havia molts dels seus seguidors i una gentada del poble, que havia vingut de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se curar de les seves malalties. També alliberava els qui eren importunats pels esperits malignes. Tota la gent el volia tocar, perquè sortia d'ell un poder que curava tothom.