DIMARTS DE LA SETMANA XXIX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Si per haver fallat aquell tot sol va imperar la mort,
amb molt més motiu els qui reben la gràcia viuran i regnaran
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, per obra d'un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà també la mort, que s'estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Si tants han mort per haver fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós que s'ha estès a tants per la gràcia d'un sol home, Jesucrist. Així, doncs, si per haver fallat aquell tot sol va imperar la mort per culpa d'ell, amb molt més motiu els qui reben aquesta sobreabundància de gràcia i el do generós que els fa justos viuran i regnaran gràcies a un de sol, que és Jesucrist.
Per tant, així com per haver fallat un sol home es va estendre a tots la condemna, també per haver estat just un de sol tots els homes són absolts i obtenen la vida; així com per haver desobeït aquell home sol els altres van esdevenir pecadors, també per haver obeït un de sol esdevindran justos els altres. Però allà on s'ha multiplicat el pecat la gràcia de Déu ha estat encara més abundant, tant que, així com el pecat imperava amb la mort, ara impera la gràcia, que ens fa justos i ens duu a la vida eterna, per Jesucrist, el nostre Senyor.

Salm responsorial 39,7.8.9.10.17 (R.: cf. 8a i 9a)
Vós no voleu oblacions ni sacrificis,
i m'heu parlat a cau d'orella;
no exigiu l'holocaust ni l'expiació.

R. Jo us dic: «Déu meu, vull fer la vostra voluntat».

Per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor». R.

Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d'anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor. R.

Que puguin alegrar-se i fer-vos festa
els qui us busquen de debò;
que els qui estimen la vostra obra salvadora
puguin dir sempre: «És gran el Senyor». R.

Al·leluia Lc 21,36
Estigueu alerta pregant en tota ocasió
perquè us pugueu mantenir drets
davant el Fill de l'home.

Evangeli Lc 12,35-38
Feliços els criats
que l'amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces, per poder obrir la porta tan bon punt trucarà. Feliços els criats que l'amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat us dic que se cenyirà, els farà seure a taula, i ell mateix passarà a servir-los d'un a un. Feliços si els trobava sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a la matinada».