DILLUNS DE LA SETMANA I DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1S 1,1-8
La seva rival retreia a Anna
que el Senyor l'hagués deixada sense fills
Comença el primer llibre de Samuel
Hi havia un home de Ramataim, un sufita de la muntanya d'Efraïm, que es deia Elcanà, i era fill de Jeroham, fill d'Elihú, fill de Tohú, fill de Suf, efraïmita. Tenia dues esposes: l'una es deia Anna i l'altra Fenennà. Fenennà tenia fills, però Anna no en tenia. Cada any aquell home pujava a Siló per adorar el Senyor de l'Univers i oferir-li víctimes. Hofní i Finehès, els dos fills d'Elí, eren sacerdots d'aquell santuari.
El dia que tota la família anava a Siló, quan Elcanà havia ofert la seva víctima, en donava diverses porcions a Fenennà, per a ella i per a cadascun dels seus fills i de les seves filles, però a Anna, encara que ell se l'estimava més, li'n donava només una, perquè el Senyor no li havia concedit fills. Fenennà, la seva rival, la feria retraient-li que el Senyor l'hagués deixada sense fills. Un any i un altre tornava a insistir: quan pujaven al temple del Senyor, Fenennà la molestava amb aquest retret. Aquesta vegada, Anna es posà a plorar i no tastava res. El seu marit li digué: «Anna, per què plores? Per què estàs trista i no menges? No soc per a tu millor que deu fills?»

Salm responsorial 115,12-13.14 i 17.18-19 (R.: 17a)
Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.

R. Senyor, us oferiré una víctima d'acció de gràcies.

O bé:
Al·leluia.

Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble.
Us oferiré una víctima d'acció de gràcies,
invocant el vostre nom. R.

Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig, Jerusalem. R.

Al·leluia Mc 1,15
El regne de Déu és a prop,
diu el Senyor:
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

Evangeli Mc 1,14-20
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la Bona Nova de Déu; deia: «Ha arribat l'hora i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova».
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d'homes». Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús.