DIMARTS DE LA SETMANA II D'ADVENT


Lectura primera Is 40,1-11
Déu consola el seu poble
Lectura del llibre d'Isaïes
«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. «Parleu amorosament a Jerusalem, crideu i digueu-li que s'ha acabat la seva servitud, ha estat perdonada la seva culpa: ha rebut de mans del Senyor doble pena per tots els seus pecats».
Escolteu una veu que crida: «Obriu en el desert una ruta al Senyor, aplaneu en l'estepa un camí per al nostre Déu. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, el terreny escabrós serà una vall. Llavors apareixerà la glòria del Senyor i la veurà tothom alhora. La boca del Senyor ho ha dit».
Sento una veu que em diu: «Crida!» Jo li pregunto: «Què he de cridar?» «Els homes són tots com l'herba, duren un moment com la flor del prat. L'herba s'asseca i la flor es marceix així que bufa l'alè del Senyor. És veritat: el poble és com l'herba. L'herba s'asseca i la flor es marceix, però la paraula del nostre Déu dura per sempre».
Puja en una muntanya ben alta, missatger que anuncies a Sió la bona nova! Tu que portes bones noves a Jerusalem, alça ben fort el teu crit, alça'l ben fort, no tinguis por! Digues a les viles de Judà: «Aquí teniu el vostre Déu! El Senyor Déu arriba amb poder, el seu braç domina tota cosa, l'acompanya el fruit de la seva victòria, el precedeixen els seus trofeus; vetlla com un pastor pel ramat, l'aplega amb el seu braç, porta al pit els anyells, acompanya les ovelles que crien».

Salm responsorial 95,1-2.3 i 10ac.11-12.13 (R.: Is 40,9-10)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor, arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que ens ha salvat.

R. El Senyor, el nostre Déu,
arriba amb poder.

Conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.
Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei!»
Sentencia amb raó les causes dels pobles. R.

El cel se n'alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc. R.

En veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat. R.

Al·leluia
El dia del Senyor és a prop,
ja ve a salvar-nos.

Evangeli Mt 18,12-14
Déu no vol que es perdin ni els més petits
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Què us sembla? Si un home té cent ovelles i se n'esgarria una, no deixa les noranta-nou per la muntanya i va a buscar l'esgarriada? Us dic amb tota veritat que, si la troba, tindrà més alegria per aquesta que per les noranta-nou que no s'havien esgarriat. Igualment el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un sol d'aquests, per petit que sigui».