DISSABTE DE LA SETMANA XXI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1Te 4,9-11
Déu mateix us ha ensenyat d'estimar-vos els uns als altres
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans, no cal que us parli de l'amor fratern, ja que Déu mateix us ha ensenyat d'estimar-vos els uns als altres. Això és el que feu amb tots els germans de Macedònia. Us preguem només, germans, que avanceu encara més: feu-vos un honor de viure en pau, cadascun en la seva feina, treballant amb les pròpies mans, tal com us ho tenim manat.

Salm responsorial 97,1.7-8.9 (R.: cf. 9)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. Ve el Senyor a judicar amb raó tots els pobles.

Bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten;
tots els rius aplaudeixen
i aclamen les muntanyes. R.

En veure que ve el Senyor a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb raó. R.

Al·leluia Jo 13,34
Us dono un manament nou,
diu el Senyor:
Que us estimeu els uns als altres
tal com jo us he estimat.

Evangeli Mt 25,14-30
El que t'havia encomanat ho has administrat fidelment.
Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola: «Un home que se n'anava fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà cinc talents, a l'altre dos i a l'altre un, segons la capacitat de cadascú, i se n'anà. El qui n'havia rebut cinc anà de seguida a negociar-hi, i en guanyà cinc més. També el qui n'havia rebut dos en guanyà dos més. Però el qui n'havia rebut un guardà en un amagatall els diners del seu amo.
Al cap de molt temps l'amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el qui havia rebut cinc talents, portà també els cinc que havia guanyat i digué: "Senyor, m'havíeu confiat cinc talents i n'he guanyat cinc més". L'amo li va dir: "Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t'havia encomanat, ho has administrat fidelment. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor". Es presentà després el qui n'havia rebut dos i digué: "Senyor, m'havíeu confiat dos talents i n'he guanyat dos més". L'amo li va dir: "Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t'havia encomanat, ho has administrat fidelment. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor". Es presentà també el qui n'havia rebut un, i digué: "Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre". L'amo li contestà: "Ets un administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull collir on no he sembrat i aplegar on no he escampat? Doncs, havies de posar al banc els meus diners, i ara podria recobrar allò que és meu amb els interessos. Preneu-li aquest talent i doneu-lo al qui en té deu, perquè els qui tenen, els donaré encara més i en tindran a vessar, però als qui no tenen, els prendré fins allò que els queda. I aquest administrador inútil, traieu-lo fora a la fosca. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents"».