DIVENDRES DE LA SETMANA XXXII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 2Jo 4-9
Els qui es mantenen en la doctrina tenen tant el Pare com el Fill
Lectura de la segona carta de sant Joan
Senyora, l'Elegida, m'ha omplert de goig trobar alguns dels teus fills que viuen en la veritat, d'acord amb el manament que hem rebut del Pare. I ara us demano una cosa: que ens estimem els uns als altres. No és cap manament nou, el que us escric; és el mateix que ja vam rebre al principi. I estimar vol dir complir els manaments de Déu. Aquest és el manament que ha de guiar la vostra vida, tal com vau sentir-ho des del principi. Pel món corren molts seductors. No reconeixen que Jesucrist és home; aquest és el distintiu de tot seductor i de l'Anticrist.
Estigueu alerta, que no es perdi el fruit del vostre treball i que un dia pugueu rebre la plena recompensa. Tothom qui avança més enllà de la doctrina del Crist es queda sense Déu. Els qui es mantenen en la doctrina tenen tant el Pare com el Fill.

Salm responsorial 118,1.2.10.11.17.18 (R.: 1b)
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor.

R. Feliços els qui segueixen
la llei del Senyor.

Feliços els homes que guarden el seu pacte
i busquen el Senyor amb tot el cor. R.

Us he buscat amb tot el cor,
no deixeu que m'aparti dels manaments. R.

Guardo al fons del cor el que heu promès,
per no pecar contra vós. R.

Feu aquesta gràcia al vostre servent:
que visqui pensant
en la paraula que heu donat. R.

Obriu-me els ulls i podré contemplar
les meravelles de la vostra llei. R.

Al·leluia Lc 21,28
Alceu el cap ben alt
perquè molt aviat sereu alliberats.

Evangeli Lc 17,26-37
El dia que apareixerà el Fill de l'home
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Els dies del Fill de l'home passarà com en temps de Noè: tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l'arca. El diluvi els sorprengué, i tots van morir. El mateix va passar en temps de Lot: tothom continuava menjant i bevent, comprant i venent, plantant i construint. Però quan Lot hagué sortit de Sodoma, va ploure del cel foc i sofre, i tots van morir. Igual passarà el dia que apareixerà el Fill de l'home. Aquell dia, els qui siguin al terrat i tinguin dintre casa el que necessiten, que no baixin pas a recollir-ho. I els qui siguin al camp, que no es girin enrere. Recordeu-vos de la dona de Lot. Qui miri de conservar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi viurà. Jo us dic que aquella nit, si n'hi havia dos en un mateix llit, potser l'un fora pres i l'altre deixat, si hi havia dues dones molent juntes, potser l'una fora presa i l'altra deixada».
Ells li preguntaren: «On aniran, Senyor?» Jesús els respongué: «On hi ha el cadàver, s'hi reuneixen sens falta els voltors».