Dia 4 de gener


Lectura primera 1Jo 3,7-10
No hi ha cap fill de Déu que pugui pecar
Lectura de la primera carta de sant Joan
Fillets, que ningú no us desencamini. Els qui obren bé són bons com Jesucrist mateix és bo. Els qui pequen són del diable, perquè, des del principi, el diable no deixa de pecar. I el Fill de Déu aparegué precisament per desfer l'obra del diable. No hi ha cap fill de Déu que pequi, perquè tots conserven dintre seu la llavor que Déu va sembrar-hi: Déu és el seu pare, i per això no poden pecar. Qui no obra bé i no estima el seu germà no és de Déu. En això es veu ben clar quins són els fills de Déu i quins són els del diable.

Salm responsorial 97,1.7-8.9 (R.: 3cd)
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

R. Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.

Bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten;
tots els rius aplaudeixen
i aclamen les muntanyes. R.

En veure que ve el Senyor
a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb raó. R.

Al·leluia He 1,1-2
Déu antigament havia parlat als pares
per boca dels profetes,
però ara ens ha parlat a nosaltres
en la persona del Fill.

Evangeli Jo 1,35-42
Hem trobat el Messies
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús que passava, digué: «Mireu l'anyell de Déu». Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què voleu?» Ells li digueren: «Rabí», que vol dir mestre, «on us allotgeu?» Jesús els respon: «Veniu i ho veureu». Ells hi anaren, veieren on s'allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren vora les quatre de la tarda.
Un dels dos que havia sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó, i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir l'Ungit. I l'acompanyà on era Jesús. Jesús se'l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes», que vol dir Pedra.