DIMARTS DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Esd 6,7-8.12b.14.20
El temple de Déu quedà enllestit
i van celebrar la festa de Pasqua
Lectura del llibre d'Esdres
En aquells dies, el rei Darius donà als governadors de la regió occidental de l'Eufrat aquest decret: «Deixeu continuar les obres d'aquest temple de Déu. Que el governador dels jueus i els seus notables el reconstrueixin al mateix lloc on era. A més, perquè no s'interrompin els treballs de reconstrucció, ordeno que, amb els ingressos reials de la regió occidental de l'Eufrat, pagueu puntualment als notables dels jueus les despeses de les obres. Jo, Darius, he donat aquest decret. Que sigui executat fidelment».
Els notables dels jueus avançaren la reconstrucció, encoratjats pels oracles del profeta Ageu i de Zacaries, fill d'Addó. Pel voler del Déu d'Israel, acabaren feliçment la reconstrucció, tal com ho havien decretat Cirus i Darius. L'edifici del temple quedà enllestit el dia tres del mes d'Adar, l'any sisè del regnat de Darius. El poble d'Israel, sacerdots, levites i els altres repatriats, celebrà amb alegria la dedicació d'aquest temple de Déu. Per dedicar-lo oferiren cent vedells, dos-cents moltons, quatre-cents anyells i dotze bocs pels pecats de tot Israel, un per cadascuna de les dotze tribus. Després designaren els torns dels sacerdots i dels levites per al servei del culte a Jerusalem tal com ho prescriuen els llibres de Moisès. El dia catorze del primer mes els repatriats van celebrar la festa de Pasqua. Els levites, que es trobaven, sense cap excepció, en estat de puresa legal, immolaren els anyells per a tots els repatriats, per a ells mateixos i per als seus germans sacerdots.

Salm responsorial 121,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1)
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor».
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

R. Anem amb alegria a la casa del Senyor.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós. R.

És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l'aliança d'Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David. R.

Al·leluia Lc 11,28
Sortosos els qui escolten la paraula de Déu
i la guarden.

Evangeli Lc 8,19-21
La meva mare i els meus germans
són els qui escolten la paraula de Déu
i la compleixen
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, la mare de Jesús i els seus germans arribaren on ell era, però hi havia tanta gent que no se li podien acostar. Alguns li van fer saber que la seva mare i els seus germans eren allà fora i el volien veure. Jesús els respongué: «La meva mare i els meus germans són aquests que escolten la paraula de Déu i la compleixen».