DIMECRES DE LA SETMANA VI DE PASQUA


Lectura primera Fets 17,15.22-18,1
Us vinc a anunciar aquest Déu desconegut
que vosaltres ja venereu sense coneixe'l
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, els acompanyants de Pau el conduïren fins a Atenes, i se'n tornaren amb l'encàrrec de dir a Siles i a Timoteu que vinguessin com més aviat millor. Pau, dret enmig de l'Areòpag, parlà així: «Homes d'Atenes: Jo us veig religiosíssims en tot. Perquè tot recorrent i contemplant els vostres monuments sagrats, fins i tot n'he trobat un que porta aquesta inscripció: "Al Déu desconegut". Doncs, aquest Déu desconegut, que vosaltres ja venereu sense coneixe'l, és el que us vinc a anunciar. El Déu que ha fet el món i totes les coses del món, Senyor com és de cel i terra, no habita en temples construïts per homes, ni necessita cap servei dels homes, perquè és ell qui ens dona a tots la vida, la respiració i tot el que tenim. Ell va fer d'un sol principi tot el llinatge dels homes, perquè habitessin a la terra. Ha fixat uns temps determinats i uns límits de lloc on han de viure, perquè busquin Déu, com mirant d'apropar-s'hi a les palpentes per trobar-lo, encara que ell no és lluny de ningú: "En ell vivim, ens movem i som, perquè som del seu mateix llinatge", com han cantat alguns dels vostres poetes. Ara bé, si som llinatge de Déu, no podem pensar que la divinitat s'assembli a l'or, a la plata, a la pedra, que cisellen les mans creadores dels artistes. Déu aparta els ulls dels temps passats en la ignorància, però ara, fa saber que tots, a tot arreu, s'han de convertir, perquè ja té senyalat el dia en què ha de jutjar el món amb justícia per mitjà d'un home que ell ha designat i acreditat davant de tothom amb la garantia d'haver-lo ressuscitat d'entre els morts».
Quan van sentir parlar de resurrecció dels morts, uns van esclafir a riure, d'altres li van dir: «Ja tornarem un altre dia». Pau es va retirar d'aquell auditori. Tanmateix, alguns se li ajuntaren i es convertiren: entre ells hi havia Dionís l'Areopagita, una dona que es deia Dàmaris i uns quants més. Després d'això, Pau va marxar d'Atenes i se n'anà a Corint.

Salm responsorial 148,1-2.11-12.13.14
Lloeu el Senyor des del cel,
lloeu-lo en les altures;
lloeu-lo, tots els seus àngels,
lloeu-lo, tots els seus estols.

R. El cel i la terra són plens de la vostra glòria.

O bé:
Al·leluia.

Pobles i reis de la terra,
poderosos i governants de tot el món,
infants i vells,
joves i noies. R.

Que tots lloïn el nom del Senyor,
l'únic nom que excel·leix sobre tot altre;
la seva majestat domina cel i terra
i ha donat al seu poble un gran poder. R.

Càntic de lloança de tots els qui l'estimen,
dels seus familiars, els fills d'Israel. R.

Al·leluia Jo 14,16
Jo pregaré el Pare, i us donarà un altre Defensor,
perquè es quedi amb vosaltres per sempre.

Evangeli Jo 16,12-15
L'Esperit de la veritat us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l'Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que us anunciarà, ho haurà rebut d'allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us anunciarà, ho rep d'allò que és meu».