DISSABTE DE LA SETMANA XXXI DURANT L'ANY / I


Lectura primera Rm 16,3-9.16.22-27
Saludeu-vos els uns als altres amb un bes de germans
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, saludeu Prisca i Aquila, col·laboradors meus en el servei de Jesucrist, que van exposar la vida per mi; no soc jo sol a agrair-los-ho, sinó totes les comunitats de cristians no-jueus. Saludeu també la comunitat que es reuneix a casa d'ells. Saludeu el meu estimat Epènet, que va ser el primer d'Àsia a creure en Crist. Saludeu Maria, que ha treballat molt per vosaltres. Saludeu Andrònic i Júnies, del meu llinatge i companys meus de presó, excel·lents apòstols de Crist, convertits abans que jo. Saludeu Ampliat, el meu estimat en el Senyor. Saludeu Urbà, col·laborador nostre en l'obra de Crist, i el meu estimat Eustaqui. Saludeu-vos els uns als altres amb un bes de germans. Totes les comunitats cristianes us saluden. Us saludo en el Senyor jo, Terci, que he escrit la carta. Us saluda Gaius, que ens dona acolliment a mi i a tota la comunitat. Us saluden també Erast, tresorer de la ciutat, i Quart, un dels germans.
Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en la Bona Nova que us anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist, i que és la revelació del pla de Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum, per la decisió del Déu etern, d'acord amb els escrits profètics, i ha estat posat a l'abast de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Déu és l'únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén.

Salm responsorial 144,2-3.4-5.10-11 (R.: cf. 1b)
Us beneiré, Déu meu, dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.
El Senyor és gran. No us canseu de lloar-lo,
que la seva grandesa no té límits.

R. Beneiré el vostre nom per sempre,
Déu meu i rei meu.

Una generació anuncia a l'altra
el que vós heu fet,
li fa la lloança de les vostres proeses.
Ens fan saber la glòria del Senyor,
i jo celebro els seus prodigis. R.

Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència. R.

Al·leluia 2C 8,9
Jesucrist, que és ric, es va fer pobre,
perquè la seva pobresa us enriquís.

Evangeli Lc 16,9-15
Si no fóssiu fidels en l'administració de les riqueses enganyoses,
qui us confiaria les riqueses veritables?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «Jo us dic: Guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva. L'home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor, i l'home infidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels en l'administració de les riqueses enganyoses, qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d'un altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen? Ningú no pot servir dos amos: si estima l'un, no estimarà l'altre, si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses».
Els fariseus, que anaven darrere els diners, quan sentiren tot això, es reien de Jesús. Ell els digué: «Vosaltres, davant la gent, us feu passar per homes justos, però Déu coneix els vostres cors i detesta aquesta grandesa que els homes admiren».